«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده طرح تحقیقاتی ::
شناسه طرح 132
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی UNI20
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه علوم پزشكي زنجان
عنوان فارسی م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍اث‍ي‍ر ش‍ي‍اف‌ دي‍ك‍ل‍وف‍ن‍اك‌ ب‍ا آم‍پ‍ول‌ پ‍ت‍ي‍دي‍ن‌ درت‍س‍ك‍ي‍ن‌ درد پ‍س‌ از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ي‌
خلاصه طرح به فارسی م‍ق‍دم‍ه‌ : ك‍ن‍ت‍رل‌ درد پ‍س‌ از س‍زاري‍ن‌ اه‍م‍ي‍ت‌ زي‍ادي‌ ب‍راي‌ م‍ادر و ه‍م‍چ‍ن‍ي‍ن‌ ن‍ح‍وه‌ رس‍ي‍دگ‍ي‌ م‍ادر ب‍ه‌ ن‍وزاد و ش‍ي‍رده‍ي‌ دارد . م‍ع‍م‍ولا ك‍ن‍ت‍رل‌ درد پ‍س‌ از س‍زاري‍ن‌ ت‍وس‍ط ن‍ارك‍وت‍ي‍ك‌ ه‍ا م‍ث‍ل‌ پ‍ت‍ي‍دي‍ن‌ ص‍ورت‌ م‍ي‌ گ‍ي‍رد ك‍ه‌ ع‍لاوه‌ ب‍ر گ‍ران‌ ب‍ودن‌ ع‍وارض‍ي‌ چ‍ون‌ ت‍ه‍وع‌ ، اس‍ت‍ف‍راغ‌، ك‍اه‍ش‌ ح‍رك‍ات‌ روده‌ ،ت‍ض‍ع‍ي‍ف‌ ت‍ن‍ف‍س‍ي‌ دارد. ه‍دف‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اث‍ر ض‍د دردري‌ ش‍ي‍اف‌ دي‍ك‍ل‍وف‍ن‍اك‌ ب‍ا آم‍پ‍ول‌ پ‍ت‍ي‍دي‍ن‌ اس‍ت‌ ك‍ه‌ در ص‍ورت‌ اث‍ر ض‍د دردري‌ م‍ن‍اس‍ب‌ و داش‍ت‍ن‌ ع‍وارض‌ ك‍م‍ت‍ر ب‍ت‍وان‌ آن‍را ج‍اي‍گ‍زي‍ن‌ آم‍پ‍ول‌ پ‍ت‍ي‍دي‍ن‌ ك‍رد . روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ : اي‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ي‍ك‌ ك‍ار آزم‍اي‍ي‌ ب‍ال‍ي‍ن‍ي‌ ي‍ك‌ س‍ور ك‍ور اس‍ت‌ ك‍ه‌ در آن‌ 122 خ‍ان‍م‌ ك‍ه‌ در ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ول‍ي‌ ع‍ص‍ر زن‍ج‍ان‌ در س‍ال‌ 1384 ب‍راي‌ اول‍ي‍ن‌ ب‍ار س‍زاري‍ن‌ ش‍ده‌ ان‍د و ب‍ه‌ ي‍ك‌ روش‌ ت‍ح‍ت‌ ب‍ي‍ه‍وش‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ ان‍د ب‍ه‌ دو دس‍ت‍ه‌ ت‍ق‍س‍ي‍م‌ ش‍ده‌ ك‍ه‌ ك‍ه‌ در گ‍روه‌ ك‍ن‍ت‍رل‌ ش‍ي‍اف‌ دي‍ك‍ل‍وف‍ن‍اك‌ پ‍س‌ از ورود ب‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ و س‍پ‍س‌ ه‍ر 8 س‍اع‍ت‌ ت‍ا 24 س‍اع‍ت‌ و در گ‍روه‌ ش‍اه‍د آم‍پ‍ول‌ پ‍ت‍ي‍دي‍ن‌ 25 م‍ي‍ل‍ي‌ گ‍رم‌ ع‍ض‍لان‍ي‌ ب‍ع‍د از ورود ب‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ و س‍پ‍س‌ ه‍ر 8 س‍اع‍ت‌ ت‍ا 24 س‍اع‍ت‌ ت‍ج‍وي‍ز ش‍ده‌ و در اي‍ن‌ دو گ‍روه‌ ه‍ر 4 س‍اع‍ت‌ ش‍دت‌ درد ب‍ا اس‍ت‍وان‍ه‌ ب‍ص‍ري‌ س‍ن‍ج‍ش‌ درد ع‍لام‍ت‌ زده‌ ش‍ده‌ و ب‍ا ه‍م‌ م‍ق‍اي‍س‍ه‌ م‍ي‌ ش‍ود . ه‍م‍چ‍ن‍ي‍ن‌ م‍ي‍زان‌ ب‍روز اي‍ل‍ئ‍وس‌ و اس‍ت‍ف‍راغ‌ در دو گ‍روه‌ م‍ق‍اي‍س‍ه‌ و ب‍ررس‍ي‌ ش‍د . ي‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا : در ب‍ررس‍ي‌ ش‍دت‌ درد ب‍ي‍ن‌ دو گ‍روه‌ در طي‌ 24 س‍اع‍ت‌ اول‌ ب‍ع‍د از س‍زاري‍ن‌ ك‍ه‌ ه‍ر 4 س‍اع‍ت‌ ب‍ررس‍ي‌ ش‍د م‍ي‍ان‍گ‍ي‍ن‌ ش‍دت‌ درد در گ‍روه‌ دي‍ك‍ل‍وف‍ن‍اك‌ در ه‍ر ب‍ار وي‍زي‍ت‌ ك‍م‍ت‍ر از گ‍روه‌ آم‍پ‍ول‌ پ‍ت‍ي‍دي‍ن‌ ب‍ود ك‍ه‌ در گ‍روه‌ دي‍ك‍ل‍وف‍ن‍اك‌ م‍ي‍ان‍گ‍ي‍ن‌ و ان‍ح‍راف‌ م‍ع‍ي‍ار درد در وي‍زي‍ت‌ اول‌ ت‍ا ش‍ش‍م‌ ب‍ه‌ ت‍رت‍ي‍ب‌ 30 م‍ث‍ب‍ت‌ م‍ن‍ف‍ي‌62/05 ، 27 م‍ث‍ب‍ت‌ م‍ن‍ف‍ي‌46/23 ، 22/7 م‍ث‍ب‍ت‌ م‍ن‍ف‍ي‌30/16 ،62/2 م‍ث‍ب‍ت‌ م‍ن‍ف‍ي‌29/75 ، 21/3 م‍ث‍ب‍ت‌ م‍ن‍ف‍ي‌17/95 ،18/2م‍ث‍ب‍ت‌ م‍ن‍ف‍ي‌ 11/64 ب‍ود در گ‍روه‌ پ‍ت‍ي‍دي‍ن‌ م‍ي‍ان‍گ‍ي‍ن‌ و ان‍ح‍راف‌ م‍ع‍ي‍ار ش‍دت‌ درد در طي‌ 6 وي‍زي‍ت‌ ب‍ه‌ ت‍رت‍ي‍ب‌ : 29/9م‍ث‍ب‍ت‌ م‍ن‍ف‍ي‌71/72 ، 29/3 م‍ث‍ب‍ت‌ م‍ن‍ف‍ي‌62/50 ، 29/9 م‍ث‍ب‍ت‌ م‍ن‍ف‍ي‌52/93 ،26/5 م‍ث‍ب‍ت‌ م‍ن‍ف‍ي‌44/48 ، 26/8 م‍ث‍ب‍ت‌ م‍ن‍ف‍ي‌ 35/17 و 25/3 م‍ث‍ب‍ت‌ م‍ن‍ف‍ي‌ 33/7 ب‍وده‌ اس‍ت‌ . م‍ي‍زان‌ ب‍روز اي‍ل‍ئ‍وس‌ و دف‍ع‍ات‌ اس‍ت‍ف‍راغ‌ ب‍ي‍ن‌ دو گ‍روه‌ اخ‍ت‍لاف‌ م‍ع‍ن‍ي‌ داري‌ ن‍داش‍ت‌ . ب‍ح‍ث‌ و ن‍ت‍ي‍ج‍ه‌ گ‍ي‍ري‌ : در اي‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ك‍اه‍ش‌ ش‍دت‌ درد در گ‍روه‌ دي‍ك‍ل‍وف‍ن‍اك‌ ب‍ي‍ش‍ت‍ر از آم‍پ‍ول‌ پ‍ت‍ي‍دي‍ن‌ ب‍ود ول‍ي‌ ع‍وارض‌ ب‍ي‍ن‌ دو دارو ت‍ف‍اوت‍ي‌ ن‍داش‍ت‌ ك‍ه‌ م‍ي‌ ت‍وان‍د ب‍خ‍اطر ت‍ج‍وي‍ز آم‍پ‍ول‌ پ‍ت‍ي‍دي‍ن‌ ب‍ا دوزه‍اي‌ ك‍م‍ت‍ر ب‍اش‍د . ب‍راي‌ م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ب‍ه‍ت‍ر اث‍ر ض‍د دردي‌ دو دارو و ع‍وارض‌ دو دارو ن‍ي‍از ب‍ه‌ م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ش‍ي‍اف‌ دي‍ك‍ل‍وف‍ن‍اك‌ ب‍ا دوزه‍اي‌ ب‍الات‍ر پ‍ت‍ي‍دي‍ن‌ ( 50-100م‍ي‍ل‍ي‌ گ‍رم‌ ) و ه‍م‍چ‍ن‍ي‍ن‌ ب‍ا ت‍ع‍داد اف‍راد ب‍ي‍ش‍ت‍ر م‍ي‌ ب‍اش‍د
واژه‌های کلیدی به فارسی ش‍ي‍اف‌ دي‍ك‍ل‍وف‍ن‍اك‌,آم‍پ‍ول‌ پ‍ت‍ي‍دي‍ن‌,س‍زاري‍ن‌
تاریخ تصویب ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی 0
تاریخ به‌روز رسانی ۱۳۸۸/۲/۱۲
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 553 بار
برگشت به فهرست
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.18 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3835