«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده طرح تحقیقاتی ::
شناسه طرح 133
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی UNI20
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه علوم پزشكي زنجان
عنوان فارسی ب‍ررس‍ي‌ س‍ب‍ك‌ زن‍دگ‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ در س‍ال‌1384
خلاصه طرح به فارسی م‍ق‍دم‍ه‌ و ه‍دف‌ : س‍ب‍ك‌ زن‍دگ‍ي‌ ع‍ب‍ارت‌ اس‍ت‌ از ال‍گ‍وه‍اي‌ رف‍ت‍اري‌ م‍ن‍ح‍ص‍ر ب‍ه‌ ف‍ردي‌ ك‍ه‌ اف‍راد ب‍ه‌ ش‍ك‍ل‌ م‍ع‍م‍ول‌ و روزان‍ه‌ ، از خ‍ود ب‍ه‌ ن‍م‍اي‍ش‌ م‍ي‍گ‍ذارن‍د . ب‍ر اس‍اس‌ آم‍ار م‍وج‍ود ع‍ام‍ل‌ ت‍ق‍ري‍ب‍ا 50 درص‍د م‍رگ‌ و م‍ي‍ره‍اي‌ ج‍وام‍ع‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍ه‌ وس‍ي‍ل‍ه‌ ال‍گ‍وه‍اي‌ رف‍ت‍اري‌ غ‍ل‍ط رخ‌ م‍ي‍ده‍ن‍د . ه‍دف‌ از ان‍ج‍ام‌ اي‍ن‌ طرح‌ ن‍ي‍ز ب‍ررس‍ي‌ س‍ب‍ك‌ زن‍دگ‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ در س‍ال‌ 1384 ب‍ود . م‍واد و روش‍ه‍ا: طرح‌ ح‍اض‍ر ي‍ك‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍وص‍ي‍ف‍ي‌ اس‍ت‌ ك‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ س‍ب‍ك‌ زن‍دگ‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ . در اي‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ 300 ن‍ف‍ر از دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ه‌ ش‍ك‍ل‌ ت‍ص‍ادف‍ي‌ ن‍س‍ب‍ت‍ي‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍دن‍د . روش‌ گ‍ردآوري‌ داده‌ه‍ا پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ م‍ح‍ق‍ق‌ س‍اخ‍ت‍ه‌ ب‍ود . ي‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا :1 - ع‍م‍ده‌ ش‍ي‍وه‌ م‍راق‍ب‍ت‌ از دن‍دان‍ه‍ا در اغ‍ل‍ب‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ (95/3درص‍د)م‍س‍واك‌ زدن‌ ب‍ود .2 - غ‍ال‍ب‌ آن‍ه‍ا (71/4)در طول‌ ع‍م‍ر خ‍ود ه‍رگ‍ز ج‍ه‍ت‌ چ‍ك‌ آب‌ و م‍ع‍اي‍ن‍ه‌ ب‍ه‌ چ‍ش‍م‌ پ‍زش‍ك‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ن‍ك‍رده‌ ان‍د .3- در زم‍ي‍ن‍ه‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ي‌ ت‍غ‍ذي‍ه‌ ي‍اف‍ت‍ه‌ه‍ا ح‍اك‍ي‌ از اي‍ن‌ ب‍ود ك‍ه‌ ال‍ف‌) اك‍ث‍ر واح‍ده‍اي‌ پ‍ژوه‍ش‌ (49درص‍د)ك‍م‍ت‍ر از دو وع‍ده‌ در روز از م‍ي‍وج‍ات‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ي‌ ك‍ن‍ن‍د .ب‌) غ‍ال‍ب‌ واح‍ده‍اي‌ پ‍ژوه‍ش‌ (46/6درص‍د) ك‍م‍ت‍ر از دو وع‍ده‌ از ف‍راورده‌ ه‍اي‌ ل‍ب‍ن‍ي‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ي‌ ك‍ن‍ن‍د . ج‌) 42/4 درص‍د از واح‍ده‍اي‌ پ‍ژوه‍ش‍ي‌ ع‍م‍دت‍ا از گ‍وش‍ت‌ س‍ف‍ي‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ي‌ ك‍ن‍ن‍د .د) 53/1 درص‍د از دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ ت‍م‍اي‍ل‌ ب‍ه‌ م‍ص‍رف‌ غ‍ذاه‍اي‌ ك‍م‌ چ‍رب‌ دارن‍د .و) 41/6 درص‍د ب‍دون‌ ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ك‍م‌ چ‍رب‌ ي‍ا پ‍رچ‍رب‌ ب‍ودن‌ غ‍ذا ار آن‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ي‌ ك‍ن‍ن‍د.4- در زم‍ي‍ن‍ه‌ م‍ص‍رف‌ آب‌ ، داده‌ ه‍ا ح‍اك‍ي‌ از اي‍ن‌ ب‍ود ك‍ه‌ غ‍ال‍ب‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ (48درص‍د)، 4-8ل‍ي‍وان‌ در روز آب‌ م‍ي‌ ن‍وش‍ن‍د ي‍ع‍ن‍ي‌ م‍ي‍زان‌ م‍طل‍وب‍ي‌ ، آب‌ م‍ص‍رف‌ م‍ي‌ ك‍ن‍ن‍د .5 - در م‍ورد م‍ي‍زان‌ ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ ب‍دن‍ي‌ ، م‍ش‍خ‍ص‌ گ‍ردي‍د ك‍ه‌ اك‍ث‍رواح‍ده‍اي‌ پ‍ژوه‍ش‌ (84/6درص‍د)در ح‍د ه‍ي‍چ‌ و ك‍م‍ت‍ر از ن‍ي‍م‌ س‍اع‍ت‌ در روز ورزش‌ م‍ي‌ ك‍ن‍ن‍د.6 - در زم‍ي‍ن‍ه‌ م‍ص‍رف‌ م‍واد (س‍ي‍گ‍ار،ك‍اف‍ئ‍ي‍ن‌ و ت‍ن‍ب‍اك‍و) ي‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا ح‍اك‍ي‌ از اي‍ن‌ ب‍ود ك‍ه‌ ال‍ف‌) 10/8 درص‍د از دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ س‍ي‍گ‍ار م‍ص‍رف‌ م‍ي‌ ك‍ن‍ن‍د ول‍ي‌ 42/6 از ك‍س‍ان‍ي‌ ك‍ه‌ م‍ص‍رف‌ م‍ي‌ ك‍ن‍ن‍د روزان‍ه‌ ب‍ي‍ش‌ از ي‍ك‌ پ‍اك‍ت‌ در روز س‍ي‍گ‍ار م‍ص‍رف‌ م‍ي‌ ك‍ن‍ن‍د .ب‌) غ‍ال‍ب‌ آن‍ه‍ا ( 39/9درص‍د) 3 ب‍ار در روز از م‍واد ك‍اف‍ئ‍ي‍ن‌ دار اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ي‌ ك‍ن‍ن‍د .ج‌) در ح‍دود 17/7 از دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ از ت‍ن‍ب‍اك‍و ب‍ه‌ ش‍ك‍ل‌ ق‍ل‍ي‍ان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ي‌ ك‍ن‍ن‍د7 - در زم‍ي‍ن‍ه‌ م‍ص‍رف‌ م‍ش‍روب‍ات‌ ال‍ك‍ل‍ي‌ (94/4درص‍د) از دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ ت‍اك‍ن‍ون‌ از م‍واد ال‍ك‍ل‍ي‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ن‍ن‍م‍وده‌ ان‍د .8- ال‍ف‌) درزم‍ي‍ن‍ه‌ ب‍ازي‍ه‍اي‌ ك‍ام‍پ‍ي‍وت‍ري‌ (65درص‍د) از دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ اص‍لا و(23/4درص‍د) ك‍م‍ت‍ر از ن‍ي‍م‌ س‍اع‍ت‌ ب‍ه‌ ب‍ازي‍ه‍اي‌ ك‍ام‍پ‍ي‍وت‍ري‌ م‍ي‌ پ‍ردازن‍د.8-ب‌) اك‍ث‍ر (64/8درص‍د) دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ ك‍م‍ت‍ر از ن‍ي‍م‌ س‍اع‍ت‌ در طول‌ روز ،ت‍ل‍وي‍زي‍ون‌ ت‍م‍اش‍ا م‍ي‌ ك‍ن‍ن‍د . ب‍ح‍ث‌ و ن‍ت‍ي‍ج‍ه‌ گ‍ي‍ري‌: ب‍ر اس‍اس‌ ي‍اف‍ت‍ه‌ ه‍اي‌ ف‍وق‌ م‍ي‌ ت‍وان‌ ن‍ت‍ي‍ج‍ه‌ گ‍رف‍ت‌ اغ‍ل‍ب‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ در زم‍ي‍ن‍ه‌ م‍ص‍رف‌ م‍ي‍وه‌ ج‍ات‌ ، س‍ب‍زي‍ج‍ات‌ و ل‍ب‍ن‍ي‍ات‌ ت‍غ‍ذي‍ه‌ ص‍ح‍ي‍ح‍ي‌ ن‍دارن‍د و ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ اه‍م‍ي‍ت‌ اي‍ن‌ گ‍روه‌ ه‍اي‌ غ‍ذاي‍ي‌ ب‍اي‍د ب‍ه‌ اي‍ن‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ت‍وج‍ه‌ وي‍ژه‌ م‍ع‍طوف‌ داش‍ت‌ . غ‍ال‍ب‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ در زم‍ي‍ن‍ه‌ ورزش‌ و ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ ب‍دن‍ي‌ ت‍ح‍رك‌ ك‍اف‍ي‌ ن‍دارن‍د ك‍ه‌ اي‍ن‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ت‍ا ح‍دود زي‍ادي‌ ب‍ه‌ ك‍م‍ب‍ود وق‍ت‌ و ام‍ك‍ان‍ات‌ م‍رب‍وط اس‍ت‌ . غ‍ال‍ب‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ در طول‌ روز از م‍واد ك‍اف‍ئ‍ي‍ن‌ دار اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ي‌ ك‍ن‍ن‍د و آن‌ ت‍ع‍داد از دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ ك‍ه‌ س‍ي‍گ‍ار م‍ص‍رف‌ م‍ي‌ ك‍ن‍ن‍د ، م‍ي‍زان‌ م‍ص‍رف‌ س‍ي‍گ‍ار در آن‍ه‍ا ب‍الاس‍ت‌ . ب‍ه‌ ن‍ظر م‍ي‌ رس‍د لازم‌ ب‍اش‍د ك‍ه‌ دف‍ت‍ر م‍ش‍اوره‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ي‍ش‌ از از پ‍ي‍ش‌ ف‍ع‍ال‍ت‍ر ش‍ود و م‍ش‍ك‍لات‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ را در م‍راح‍ل‌ اول‍ي‍ه‌ ت‍ش‍خ‍ي‍ص‌ داده‌ و ح‍ل‌ ن‍م‍اي‍د
واژه‌های کلیدی به فارسی س‍ب‍ك‌ زن‍دگ‍ي‌,دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌,زن‍ج‍ان‌
تاریخ تصویب ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) ۱۲۹۹/۱۲/۲۹
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی 0
تاریخ به‌روز رسانی ۱۳۸۸/۲/۱۲
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 878 بار
برگشت به فهرست
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.18 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3835