«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده طرح تحقیقاتی ::
برای مرتب سازی بر اساس گزینه دلخواه روی عنوان ستون ها کلیک کنید [ View All Data as XML ] [ Search Projects ] Get XML for All Data
ردیف کد شناسه طرح عنوان فارسی تاریخ تصویب دریافت XML مشاهده
1 10132 133 ب‍ررس‍ي‌ س‍ب‍ك‌ زن‍دگ‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ در س‍ال‌1384 -1539561600 - Get XML Data View Profile 939 بار
2 10131 132 م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍اث‍ي‍ر ش‍ي‍اف‌ دي‍ك‍ل‍وف‍ن‍اك‌ ب‍ا آم‍پ‍ول‌ پ‍ت‍ي‍دي‍ن‌ درت‍س‍ك‍ي‍ن‌ درد پ‍س‌ از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ي‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 607 بار
3 10130 131 ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ش‍ي‍وع‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ در س‍ال‌84-85 -1539561600 - Get XML Data View Profile 569 بار
4 10129 130 م‍دل‍ي‌ راي‍ان‍ه‌ اي‌ ب‍راي‌ ان‍ت‍ش‍ار آب‌ ش‍ي‍ري‍ن‌ رودخ‍ان‍ه‌ ب‍ه‌ آب‌ ش‍ور دري‍ا -1539561600 - Get XML Data View Profile 568 بار
5 10128 129 طراح‍ي‌ و س‍اخ‍ت‌ ي‍ك‌ ن‍وع‌ س‍رع‍ت‌ س‍ن‍ج‌ ج‍ري‍ان‌ ه‍وا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ح‍س‍گ‍ره‍اي‌ NTC -1539561600 - Get XML Data View Profile 557 بار
6 10126 127 ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از زن‍ودرم‌ در س‍وخ‍ت‍گ‍ي‌ ه‍اي‌ درج‍ه‌ II -1539561600 - Get XML Data View Profile 667 بار
7 10125 126 ب‍ررس‍ي‌ ال‍گ‍وه‍اي‌ م‍طال‍ع‍ه‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍ك‍ده‌ پ‍رس‍ت‍اري‌ و م‍ام‍اي‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ س‍ال‌1383 -1539561600 - Get XML Data View Profile 548 بار
8 10124 125 ب‍ررس‍ي‌ اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ و ب‍ه‍ي‍اران‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 619 بار
9 10123 124 ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ت‍اب‍ش‌ گ‍ام‍اي‌ م‍ح‍ي‍طي‌ در ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 738 بار
10 10122 123 ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ف‍راوان‍ي‌ ش‍ك‍س‍ت‍گ‍ي‌ ه‍ي‍پ‌ ن‍اش‍ي‌ از اس‍ت‍ئ‍وپ‍روز ذر ب‍ي‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ري‌ در ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ف‍ي‍ع‍ي‍ه‌ زن‍ج‍ان‌ در س‍ال‍ه‍اي‌1382-83 -1539561600 - Get XML Data View Profile 550 بار
11 10121 122 ن‍ق‍ش‌ e-mail در م‍ه‍ارت‌ ن‍وش‍ت‍ن‌ زب‍ان‌ خ‍ارج‍ي‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 591 بار
12 10120 121 ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ گ‍ون‍ه‌اي‌ ك‍م‍پ‍ل‍ك‍س‌ آن‍وف‍ل‌ م‍اك‍ول‍ي‍پ‍ن‍ي‍س‌ ب‍ه‌ ش‍ي‍وه‌ واك‍ن‍ش‍ه‍اي‌ آن‍زي‍م‍ي‌ پ‍ل‍ي‍م‍راز در اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 606 بار
13 10119 120 ب‍ررس‍ي‌ خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ پ‍ي‍ك‍ر س‍ن‍ج‍ي‌ زن‍ان‌ ورزش‍ك‍ار دان‍ش‍ج‍وي‌ ش‍رك‍ت‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ در ال‍م‍پ‍ي‍اد ورزش‍ي‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ در ت‍ه‍ران‌ در ت‍اب‍س‍ت‍ان‌1383 -1539561600 - Get XML Data View Profile 649 بار
14 10118 119 ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ش‍ي‍وع‌ ك‍م‍ب‍ود آن‍زي‍م‌ G6PD و ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ژن‍وت‍ي‍پ‌ م‍دي‍ت‍ران‍ه‌ اي‌ آن‌ در ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 600 بار
15 10117 118 اي‍ن‍ت‍رن‍ورون‌ ه‍ا و م‍دل‌ س‍ازي‌ ح‍اف‍ظه‌ در ه‍ي‍پ‍وك‍ام‍پ‌ ت‍وس‍ط ش‍ب‍ك‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ي‌ م‍ص‍ن‍وع‍ي‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 595 بار
16 10116 117 ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ش‍ي‍وع‌ س‍وء ت‍غ‍ذي‍ه‌ در ك‍ودك‍ان‌ 0-5 س‍ال‌ م‍ن‍طق‍ه‌ م‍اه‍ن‍ش‍ان‌ در س‍ال‌ 1381 و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا اس‍ت‍ان‍دارد N.C.H.S / W.H.O و م‍ي‍ان‍گ‍ي‍ن‌ ك‍ش‍وري‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 567 بار
17 10115 116 ب‍ررس‍ي‌ س‍رواپ‍ي‍دم‍ي‍ول‍وژي‍ك‌ ه‍ي‍دات‍ي‍دوز در زن‍ج‍ان‌ ( م‍ن‍طق‍ه‌ اس‍لام‌ آب‍اد ،1381 ) -1539561600 - Get XML Data View Profile 556 بار
18 10114 115 ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ س‍طح‌ ح‍س‍اس‍ي‍ت‌ س‍وس‍ري‌ آل‍م‍ان‍ي‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ آم‍وزش‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ ب‍ه‌ پ‍رم‍ت‍ري‍ن‌ در س‍ال‌1382 -1539561600 - Get XML Data View Profile 590 بار
19 10113 114 ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ ب‍ر اف‍زاي‍ش‌ س‍طح‌ آگ‍اه‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ طارم‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ب‍ي‍م‍اري‌ ت‍الاس‍م‍ي‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 544 بار
20 10112 113 ب‍ررس‍ي‌ خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ي‍ك‌ م‍درس‌ خ‍وب‌ از دي‍دگ‍اه‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ و اس‍ات‍ي‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ زن‍ج‍ان‌1382-83 -1539561600 - Get XML Data View Profile 553 بار
21 10111 112 ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍ش‍ارك‍ت‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ در س‍ازم‍ان‍ده‍ي‌ و ارت‍ق‍اء ف‍ره‍ن‍گ‌ ص‍ح‍ي‍ح‌ دف‍ع‌ زب‍ال‍ه‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ اس‍لام‌ آب‍اد زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 674 بار
22 10110 111 ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ا ن‍دي‍ك‍س‌ ان‍س‍ان‌ دوس‍ت‍ي‌ ك‍م‍پ‍ل‍ك‍س‌ گ‍ون‍ه‌ آن‍وف‍ل‌ م‍اك‍ول‍ي‍پ‍ن‍ي‍س‌ و ك‍ول‍ك‍س‌ ت‍ي‍ل‍ري‌ ب‍ه‌ ش‍ي‍وه‌ س‍ان‍دوي‍چ‌ الاي‍زا در اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌ در س‍ال‍ه‍اي‌1382-1383 -1539561600 - Get XML Data View Profile 525 بار
23 10109 110 م‍دل‍ي‌ راي‍ان‍ه‌ اي‌ ب‍راي‌ ان‍ت‍ش‍ار آب‌ ش‍ي‍ري‍ن‌ رودخ‍ان‍ه‌ ب‍ه‌ آب‌ ش‍ور دري‍ا -1539561600 - Get XML Data View Profile 588 بار
24 10108 109 ب‍ررس‍ي‌ ش‍ي‍وع‌ ب‍ي‍م‍اري‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ در ج‍م‍ع‍ي‍ت‌ ب‍الاي‌ 12 س‍ال‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ م‍رك‍ز ب‍ه‍داش‍ت‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ طارم‌ در س‍ال‌1382 -1539561600 - Get XML Data View Profile 503 بار
25 10107 108 ب‍ررس‍ي‌ رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ و وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ پ‍زش‍ك‍ان‌ ع‍م‍وم‍ي‌ ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ در س‍ال‌1383 -1539561600 - Get XML Data View Profile 556 بار
صفحه 1 از 312    
اولین
قبلی
1
...
 
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.25 seconds with 202 queries by YEKTAWEB 4090