«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده طرح تحقیقاتی ::
برای مرتب سازی بر اساس گزینه دلخواه روی عنوان ستون ها کلیک کنید [ View All Data as XML ] [ Search Projects ] Get XML for All Data
ردیف کد شناسه طرح عنوان فارسی تاریخ تصویب دریافت XML مشاهده
1 8214 ب‍ررس‍ي‌ وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ ج‍م‍ع‍ي‍ت‍ي‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ي‌ ،ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ ش‍ه‍ر س‍ال‍م‌ 0 - Get XML Data View Profile 224 بار
2 8213 99ط ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ف‍راوان‍ي‌ آن‍ت‍ي‌ ژن‍ه‍اي‌ ك‍لاس‌ ي‍ك‌ و دو در ج‍م‍ع‍ي‍ت‌ ن‍رم‍ال‌ خ‍رم‌ آب‍اد در س‍ال‌1380 0 - Get XML Data View Profile 237 بار
3 8212 98ط اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ك‍ن‍ي‍ك‌ Dot Immonobinding Assay (DIBA) در ت‍ش‍خ‍ي‍ص‌ ات‍وآن‍ت‍ي‌ ب‍ادي‌ ه‍اي‌ ض‍د آن‍زي‍م‌ ت‍ي‍روزي‍ن‍از در ب‍ي‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ وي‍ت‍ي‍ل‍ي‍گ‍و 0 - Get XML Data View Profile 263 بار
4 8211 97ط س‍ن‍ج‍ش‌ س‍طح‌ س‍رم‍ي‌ c3 و c4 در آن‍ژي‍ن‌ ص‍دري‌ ن‍اپ‍اي‍دار و ان‍ف‍ارك‍ت‍وس‌ ح‍اد م‍ي‍وك‍ارد و ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ پ‍ي‍ش‌ آگ‍ه‍ي‌ آن‍ه‍ا در ب‍ي‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ري‌ ش‍ده‌ در ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍ي‍د رح‍ي‍م‍ي‌ خ‍رم‌ آب‍اد س‍ال‌1380 0 - Get XML Data View Profile 212 بار
5 8210 96ط ب‍ررس‍ي‌ ن‍ي‍م‍ه‌ ك‍م‍ي‌ س‍طح‌ س‍رم‍ي‌ c-Reactive protein در آن‍ژي‍ن‌ ص‍دري‌ ن‍اپ‍اي‍دار و ان‍ف‍ارك‍ت‍وس‌ م‍ادم‍ي‍وك‍ارد و ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ پ‍ي‍ش‌ آگ‍ه‍ي‌ آن‍ه‍ا در ب‍ي‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ري‌ ش‍ده‌ در ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍ي‍د رح‍ي‍م‍ي‌ خ‍رم‌ اب‍اد س‍ال‌1379 0 - Get XML Data View Profile 223 بار
6 8209 95ط ب‍ررس‍ي‌ م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اي‌ آگ‍اه‍ي‌ ه‍اي‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ ش‍ه‍ر خ‍رم‌ اب‍اد در م‍ورد پ‍ي‍ش‍گ‍ي‍ري‌ از ب‍ي‍م‍اري‍ه‍اي‌ گ‍وارش‍ي‌ و ت‍ن‍ف‍س‍ي‌1378 0 - Get XML Data View Profile 198 بار
7 8208 94ط ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ب‍ه‍ره‌ وري‌ ن‍ي‍روي‌ ان‍س‍ان‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ل‍رس‍ت‍ان‌1379 0 - Get XML Data View Profile 229 بار
8 8207 93ط ارزش‍ي‍اب‍ي‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد م‍ش‍م‍ول‍ي‍ن‌ طرح‌ ن‍ي‍روي‌ ان‍س‍ان‍ي‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍اي‌ ه‍وش‍ب‍ري‌ و ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌ ف‍ارغ‌ ال‍ت‍ح‍ص‍ي‍ل‌ از دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ل‍رس‍ت‍ان‌ 0 - Get XML Data View Profile 232 بار
9 8206 92ط ب‍ررس‍ي‌ ع‍ل‍ت‌ ب‍س‍ت‍ري‌ ش‍دن‌ ك‍ودك‍ان‌ زي‍ر ي‍ك‍س‍ال‌ در ب‍خ‍ش‌ ICU ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ك‍ودك‍ان‌ ش‍ه‍ي‍د م‍دن‍ي‌ در ن‍ي‍م‍ه‌ دوم‌ س‍ال‌1379 0 - Get XML Data View Profile 240 بار
10 8205 91ط ب‍ررس‍ي‌ م‍ش‍ك‍لات‌ راب‍طي‍ن‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ي‌ م‍راك‍ز ب‍ه‍داش‍ت‍ي‌ درم‍ان‍ي‌ اس‍ت‍ان‌ ل‍رس‍ت‍ان‌ 0 - Get XML Data View Profile 214 بار
11 8204 90ط ب‍ررس‍ي‌ م‍وان‍ع‌ آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ب‍ي‍م‍ار از دي‍دگ‍اه‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ب‍ال‍ي‍ن‍ي‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ خ‍رم‌ آب‍اد در س‍ال‌1381 0 - Get XML Data View Profile 198 بار
12 8203 ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ م‍ي‍زان‌ درص‍د ت‍ري‍ك‍وم‍ون‍ي‍ازي‍س‌ در م‍راج‍ع‍ي‍ن‌ م‍ش‍ك‍وك‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‍ه‍اي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ خ‍رم‌ آب‍اد 0 - Get XML Data View Profile 218 بار
13 8202 89ط ب‍ررس‍ي‌ آگ‍اه‍ي‌ ، ن‍گ‍رش‌ و ع‍م‍ل‍ك‍رد اع‍ض‍ا ه‍ي‍ات‌ ع‍ل‍م‍ي‌ داش‍ن‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ل‍رس‍ت‍ان‌ در م‍ورد طرح‌ درس‌ س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌80-81 0 - Get XML Data View Profile 214 بار
14 8201 88ط ارزي‍اب‍ي‌ س‍اخ‍ت‍ار ت‍ح‍ق‍ي‍ق‍ات‍ي‌ پ‍اي‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍اي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ اس‍ت‍ان‌ ل‍رس‍ت‍ان‌ 0 - Get XML Data View Profile 208 بار
15 8200 87ط ب‍ررس‍ي‌ م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ ي‍ك‌ م‍درس‌ خ‍وب‌ از دي‍دگ‍اه‌ اع‍ض‍ا ه‍ي‍ات‌ ع‍ل‍م‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ل‍رس‍ت‍ان‌1380 0 - Get XML Data View Profile 202 بار
16 8199 86ط ب‍ررس‍ي‌ ن‍ظرات‌ اع‍ض‍اي‌ ه‍ي‍ئ‍ت‌ ع‍ل‍م‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ل‍رس‍ت‍ان‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ م‍وان‍ع‌ م‍وج‍ود در ان‍ج‍ام‌ ف‍ع‍ال‍ي‍ت‍ه‍اي‌ پ‍ژوه‍ش‍ي‌ و ارائ‍ه‌ راه‍ك‍اره‍ا 0 - Get XML Data View Profile 211 بار
17 8198 85ط ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ف‍راوان‍ي‌ ع‍ل‍ل‌ ح‍وادث‌ ن‍اش‍ي‌ از ك‍ار اس‍ت‍ان‌ ل‍رس‍ت‍ان‌ در س‍ال‌1379 0 - Get XML Data View Profile 222 بار
18 8197 84ط ب‍ررس‍ي‌ ران‍دم‍ان‌ ك‍ل‍رزن‍ي‌ آب‌ ش‍ه‍ر خ‍رم‌ آب‍اد ب‍ا ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ ك‍دورت‌ 0 - Get XML Data View Profile 233 بار
19 8196 83ط ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ س‍وان‍ح‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ م‍دارس‌ اب‍ت‍داي‍ي‌ ش‍ه‍ر خ‍رم‌ آب‍اد در س‍ال‌1377-78 0 - Get XML Data View Profile 230 بار
20 8195 82ط ارت‍ب‍اط م‍واد غ‍ذاي‍ي‌ م‍ص‍رف‍ي‌ ب‍ا ف‍اك‍ت‍وره‍اي‌ ب‍ي‍وش‍ي‍م‍ي‌ ش‍ي‌ م‍ادران‌ ش‍ي‍رده‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍راك‍ز ب‍ه‍داش‍ت‍ي‌ درم‍ان‍ي‌ ش‍ه‍ر خ‍رم‌ آب‍اد 0 - Get XML Data View Profile 247 بار
21 8194 81ط ب‍ررس‍ي‌ ش‍ي‍وع‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ در ج‍ان‍ب‍ازان‌ ق‍طع‌ ن‍خ‍اع‍ي‌ اس‍ت‍ان‌ ل‍رس‍ت‍ان‌ در س‍ال‌1380 0 - Get XML Data View Profile 231 بار
22 8193 80ط ب‍ررس‍ي‌ ف‍راوان‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍ش‍دي‍د ك‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ا ش‍روع‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ م‍ي‍گ‍رن‌ در 200 ب‍ي‍م‍ار م‍راج‍ع‍ه‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ت‍ام‍ي‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ خ‍رم‌ آب‍اد-پ‍اي‍ي‍ز1380 0 - Get XML Data View Profile 226 بار
23 8192 ش‍ي‍وع‌ آل‍ودگ‍ي‌ ب‍ه‌ اك‍س‍ي‍ور در م‍دارس‌ اب‍ت‍داي‍ي‌ ش‍ه‍ر خ‍رم‌ اب‍اد در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌75-76 0 - Get XML Data View Profile 211 بار
24 8191 79ط ب‍ررس‍ي‌ ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ ه‍ورم‍ون‍ه‍اي‌ ت‍ي‍روئ‍ي‍دي‌ و TSH در ب‍ي‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لالات‌ خ‍ل‍ق‍ي‌، ب‍س‍ت‍ري‌ در ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ اع‍ص‍اب‌ و روان‌ خ‍رم‌ آب‍اد، طي‌ س‍ال‍ه‍اي‌1378/1377 0 - Get XML Data View Profile 236 بار
25 8190 78ط ب‍ررس‍ي‌ وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ م‍ع‍ت‍ادي‍ن‌ خ‍ود م‍ع‍رف‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ال‍ي‍گ‍ودرز 0 - Get XML Data View Profile 205 بار
صفحه 1 از 9    
اولین
قبلی
1
 
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.14 seconds with 202 queries by YEKTAWEB 3890