«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده طرح تحقیقاتی ::
برای مرتب سازی بر اساس گزینه دلخواه روی عنوان ستون ها کلیک کنید [ View All Data as XML ] [ Search Projects ] Get XML for All Data
ردیف کد شناسه طرح عنوان فارسی تاریخ تصویب دریافت XML مشاهده
26 10106 107 ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ رض‍اي‍ت‌ م‍ن‍دي‌ م‍راج‍ع‍ي‍ن‌ ب‍ه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ در س‍ال‌1383 -1539561600 - Get XML Data View Profile 440 بار
27 10105 106 ب‍ررس‍ي‌ ن‍گ‍رش‌ اع‍ض‍اي‌ ه‍ي‍ات‌ ع‍ل‍م‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ در خ‍ص‍وص‌ پ‍ژوه‍ش‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 500 بار
28 10104 105 ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ش‍ي‍وع‌ ت‍غ‍ذي‍ه‌ ان‍ح‍ص‍اري‌ ب‍ا ش‍ي‍ر م‍ادر و ال‍گ‍وي‌ ت‍غ‍ذي‍ه‌ ش‍ي‍رخ‍واران‌ زي‍ر ي‍ك‍س‍ال‌ ي‍ا ش‍ي‍ر م‍ادر در م‍ن‍طق‍ه‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ م‍رك‍ز آم‍وزش‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر ( اس‍لام‌ آب‍اد زن‍ج‍ان‌ ) -1539561600 - Get XML Data View Profile 489 بار
29 10103 104 ب‍ررس‍ي‌ ق‍درت‌ ت‍ش‍خ‍ي‍ص‌ روش‍ه‍اي‌ س‍رول‍وژي‍ك‌ و ب‍ي‍وش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ در م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ب‍ا روش‌ م‍ول‍ك‍ول‍ي‌ در ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ وي‍روس‌ ه‍پ‍ات‍ي‍ت‌ B -1539561600 - Get XML Data View Profile 472 بار
30 10102 103 ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا ب‍ازگ‍ش‍ت‌ م‍ج‍دد م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ اع‍ت‍ي‍اد ب‍ا م‍واد اف‍ي‍ون‍ي‌ از دي‍دگ‍اه‌ م‍ع‍ت‍ادان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍رك‍ز پ‍ذي‍رش‌ ، درم‍ان‌ و پ‍ي‌ گ‍ي‍ري‌ م‍ع‍ت‍ادان‌ خ‍ود م‍ع‍رف‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 482 بار
31 10101 102 ب‍ررس‍ي‌ ش‍ي‍وع‌ س‍رول‍وژي‍ك‌ آن‍ت‍ي‌ ب‍ادي‍ه‍اي‌ IgG و IgMض‍د س‍ي‍ت‍وم‍گ‍ال‍ووي‍روس‌ در اه‍داء ك‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ خ‍ون‌ اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 670 بار
32 10100 101 ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ن‍ي‍ت‍روگ‍ل‍ي‍س‍ي‍ري‍ن‌ م‍وض‍ع‍ي‌ ب‍ر م‍ي‍زان‌ ب‍روز و ش‍دت‌ ف‍ل‍ب‍ي‍ت‌ ن‍اش‍ي‌ از ك‍ات‍ت‍ره‍اي‌ وري‍دي‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 804 بار
33 10099 100 ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر خ‍ري‍د خ‍دم‍ت‌ ب‍ر ه‍زي‍ن‍ه‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ ، زم‍ان‌ ف‍راي‍ن‍د و م‍ي‍زان‌ رض‍اي‍ت‌ م‍ن‍دي‌ ب‍ه‍ورزان‌ خ‍ان‍ه‌ ه‍اي‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 702 بار
34 10098 99 ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ف‍ون‌ و وف‍ور گ‍ون‍ه‌ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ پ‍ش‍ه‌ه‍اي‌ ك‍ول‍ي‍س‍ي‍ده‌ در اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌ در س‍ال‍ه‍اي‌1381-1382 -1539561600 - Get XML Data View Profile 479 بار
35 10097 98 ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍ي‍زان‌ رض‍اي‍ت‍م‍ن‍دي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ اع‍ض‍ا ه‍ي‍ئ‍ت‌ ع‍ل‍م‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ در س‍ال‌1382-1383 -1539561600 - Get XML Data View Profile 459 بار
36 10096 97 ب‍ررس‍ي‌ اث‍رات‌ م‍ت‍رون‍ي‍دازول‌ ب‍ر روي‌ اس‍پ‍رم‍ات‍وژن‍ز و ه‍ورم‍ون‌ ه‍اي‌ م‍ح‍ور ه‍ي‍پ‍وف‍ي‍ز ب‍ي‍ض‍ه‌ در م‍وش‌ ص‍ح‍راي‍ي‌ (Rat) ن‍ر -1539561600 - Get XML Data View Profile 519 بار
37 10095 96 ب‍ررس‍ي‌ اس‍پ‍وره‍اي‌ ق‍ارچ‍ي‌ م‍وج‍ود در ه‍واي‌ ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌1382 -1539561600 - Get XML Data View Profile 499 بار
38 10094 95 اث‍رات‌ س‍رب‌ و روي‌ ب‍ر ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ م‍ي‍ك‍روب‍ي‌ خ‍اك‌ م‍ن‍طق‍ه‌ م‍ع‍ادن‌ س‍رب‌ و روي‌ دن‍دي‌ - زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 491 بار
39 10093 94 ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر آگ‍اه‍ي‌ ، ن‍گ‍رش‌ و ع‍م‍ل‍ك‍رد دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر م‍دارس‌ راه‍ن‍م‍ائ‍ي‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ب‍ل‍وغ‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌81-82 -1539561600 - Get XML Data View Profile 585 بار
40 10092 93 ب‍ررس‍ي‌ رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ م‍دي‍ران‌ و ك‍ارك‍ن‍ان‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ آم‍وزش‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ در س‍ال‌1382 -1539561600 - Get XML Data View Profile 465 بار
41 10091 92 ب‍ررس‍ي‌ وض‍ع‍ي‍ت‌ واح‍ده‍اي‌ ت‍زري‍ق‍ات‌ و پ‍ان‍س‍م‍ان‌ ب‍خ‍ش‌ خ‍ص‍وص‍ي‌ ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ در ش‍ش‌ م‍اه‍ه‌ اول‌ س‍ال‌1382 -1539561600 - Get XML Data View Profile 555 بار
42 10090 91 ب‍ررس‍ي‌ آل‍ودگ‍ي‌ ه‍اي‌ ق‍ارچ‍ي‌ در اس‍ت‍خ‍ر ه‍اي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 463 بار
43 10089 90 ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ آن‍ت‍ي‌ ت‍ي‍روئ‍ي‍د پ‍راك‍س‍ي‍داز آن‍ت‍ي‌ ب‍ادي‌ ب‍ا پ‍ي‍ش‌ آگ‍ه‍ي‌ ب‍ي‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ك‍م‌ ك‍اري‌ ت‍ح‍ت‌ ب‍ال‍ي‍ن‍ي‌ ت‍ي‍روئ‍ي‍د -1539561600 - Get XML Data View Profile 526 بار
44 10088 89 ب‍ررس‍ي‌ م‍وارد ب‍زوآر و ف‍ي‍ت‍وب‍زوآر در ب‍ي‍م‍اران‍ي‌ ك‍ه‌ ب‍ا ت‍اب‍ل‍وي‌ ان‍س‍داد ح‍اد روده‌ در ب‍خ‍ش‌ ج‍راح‍ي‌ 77 -1381 -1539561600 - Get XML Data View Profile 748 بار
45 10087 88 م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ ه‍م‍وگ‍ل‍وب‍ي‍ن‌ گ‍ل‍ي‍ك‍وزي‍ل‍ه‌ ب‍ا روش‌ ه‍اي‌ ك‍روم‍ات‍وگ‍راف‍ي‌ و ش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ در ب‍ي‍م‍اران‌ دي‍اب‍ت‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 516 بار
46 10086 87 ب‍رررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ش‍ي‍وع‌ و ب‍رخ‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ خ‍طر ك‍م‍ردرد در ك‍ارك‍ن‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اري‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ آم‍وزش‍ي‌ ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 457 بار
47 10085 86 خ‍ش‍ون‍ت‌ م‍ردان‌ ع‍ل‍ي‍ه‌ زن‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 536 بار
48 10084 85 ب‍ررس‍ي‌ وف‍ور آن‍ت‍ي‌ ب‍ادي‌ ب‍ر ع‍ل‍ي‍ه‌ ه‍پ‍ات‍ي‍ت‌ A در ك‍ودك‍ان‌ 7-9 س‍ال‍ه‌ ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ در س‍ال‌1382 -1539561600 - Get XML Data View Profile 459 بار
49 10082 83 گ‍زارش‌ وض‍ع‍ي‍ت‌ درآم‍د - ه‍زي‍ن‍ه‌ دوره‌ ش‍ب‍ان‍ه‌1381 -1539561600 - Get XML Data View Profile 499 بار
50 10081 82 ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر درم‍ان‍ي‌ پ‍ال‍س‌ س‍ي‍ك‍ل‍وف‍س‍ف‍ام‍ي‍د در ب‍ي‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ن‍ف‍ري‍ت‌ ل‍وپ‍وس‍ي‌ پ‍رول‍ي‍ف‍رات‍ي‍و، ب‍ه‌ م‍دت‌ 2 س‍ال‌ ت‍ا پ‍اي‍ان‌ س‍ال‌ 1381 در دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 649 بار
صفحه 2 از 312     
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.32 seconds with 201 queries by YEKTAWEB 3749