«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده طرح تحقیقاتی ::
برای مرتب سازی بر اساس گزینه دلخواه روی عنوان ستون ها کلیک کنید [ View All Data as XML ] [ Search Projects ] Get XML for All Data
ردیف کد شناسه طرح عنوان فارسی تاریخ تصویب دریافت XML مشاهده
51 10080 81 ب‍رس‍ي‌ دي‍دگ‍اه‌ زن‍ان‌ 18-25 س‍ال‍ه‌ ش‍ه‍رزن‍ج‍ان‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ م‍س‍اي‍ل‌ و م‍ش‍ك‍لات‌ زن‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 198 بار
52 10079 80 ب‍ررس‍ي‌ ن‍ي‍ازه‍اي‌ اس‍اس‍ي‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ي‌ درم‍ان‍ي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‌ م‍ن‍طق‍ه‌ اس‍لام‌ آب‍اد زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 217 بار
53 10077 78 ب‍ررس‍ي‌ دي‍دگ‍اه‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ اه‍م‌ م‍س‍اي‍ل‌ (م‍ش‍ك‍لات‌ )دان‍ش‍ج‍وي‍ي‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 231 بار
54 10076 77 آن‍م‍ي‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ب‍ي‍م‍ار patient -related factors در ب‍ي‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ ه‍م‍و دي‍ال‍ي‍ز ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍ي‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 324 بار
55 10075 76 ب‍ررس‍ي‌ ف‍راوان‍ي‌ ع‍ل‍ل‌ درده‍اي‌ ح‍اد آت‍ي‍پ‍ي‍ك‌ ش‍ك‍م‍ي‌ لاپ‍اراس‍ك‍وپ‍ي‌ ش‍ده‌ در م‍رك‍ز ش‍ف‍ي‍ع‍ي‍ه‌ و ول‍ي‌ ع‍ص‍ر زن‍ج‍ان‌ درس‍ال‌81-82-83 -1539561600 - Get XML Data View Profile 318 بار
56 10074 75 ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ م‍ي‍زان‌ س‍رب‌ م‍و در ك‍ارگ‍ران‌ ش‍رك‍ت‌ م‍ل‍ي‌ س‍رب‌ و روي‌ اي‍ران‌ - زن‍ج‍ان‌1379 -1539561600 - Get XML Data View Profile 261 بار
57 10073 74 ب‍ررس‍ي‌ ب‍رخ‍ي‌ از ش‍اخ‍ص‌ ه‍اي‌ ت‍غ‍ذي‍ه‌ اي‌ ب‍ي‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ ه‍م‍ودي‍ال‍ي‍ز م‍راج‍ع‍ه‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍رك‍ز دي‍ال‍ي‍ز ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍ي‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 238 بار
58 10072 73 ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ن‍ي‍ت‍رات‌ و ن‍ي‍ت‍ري‍ت‌ در ش‍ب‍ك‍ه‌ ت‍وزي‍ع‌ آب‌ آش‍ام‍ي‍دن‍ي‌ ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 296 بار
59 10071 72 ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ آل‍ودگ‍ي‌ و ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ آن‌ در م‍ن‍اب‍ع‌ ت‍ام‍ي‍ن‌ آب‌ آش‍ام‍ي‍دن‍ي‌ ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 319 بار
60 10070 71 ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ن‍ي‍ت‍رات‌ و ن‍ي‍ت‍ري‍ت‌ در ش‍ب‍ك‍ه‌ ت‍وزي‍ع‌ آب‌ آش‍ام‍ي‍دن‍ي‌ ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 238 بار
61 10069 70 ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ش‍ي‍وع‌ ع‍ف‍ون‍ت‍ه‍اي‌ HIV ، ه‍پ‍ات‍ي‍ت‌ B و C در م‍ردان‌ م‍ع‍ت‍اد ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در م‍ق‍ي‍م‌ در زن‍دان‌ م‍رك‍زي‌ ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 255 بار
62 10068 69 ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ م‍ي‍زان‌ آگ‍اه‍ي‌ زن‍ان‌ ه‍م‍س‍ردار زي‍ر 49 س‍ال‌ ش‍ه‍ر اب‍ه‍ر در خ‍ص‍وص‌ روش‍ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍ن‍ظي‍م‌ خ‍ان‍واده‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 256 بار
63 10067 68 ب‍ررس‍ي‌ ب‍رخ‍ي‌ از ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر وض‍ع‍ي‍ت‌ ف‍رس‍ودگ‍ي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ زن‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍خ‍ش‌ ه‍اي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 256 بار
64 10066 67 ب‍ررس‍ي‌ م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اي‌ ه‍ورم‍ون‌ درم‍ان‍ي‌ ج‍اي‍گ‍زي‍ن‍ي‌ و ف‍ن‍ون‌ آرام‍س‍ازي‌ ب‍ر اخ‍ت‍لالات‌ وازوم‍وت‍ور و پ‍ي‍ام‍د آن‌ در زن‍ان‌ ي‍ائ‍س‍ه‌ ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 245 بار
65 10065 66 ب‍ررس‍ي‌ ن‍ظرات‌ پ‍زش‍ك‍ان‌ ع‍م‍وم‍ي‌ اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌ در م‍ورد ن‍ي‍ازه‍اي‌ آم‍وزش‌ م‍داوم‌ اي‍ش‍ان‌ ( اس‍ف‍ن‍د م‍اه‌81 ) -1539561600 - Get XML Data View Profile 247 بار
66 10064 65 ب‍ررس‍ي‌ وض‍ع‍ي‍ت‌ س‍لام‍ت‌ روان‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ي‌ درم‍ان‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 235 بار
67 10063 64 ب‍ررس‍ي‌ اف‍ت‌ ش‍ن‍واي‍ي‌ در ك‍ارگ‍ران‌ ك‍ارخ‍ان‍ج‍ات‌ داراي‌ آل‍ودگ‍ي‌ ص‍وت‍ي‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌ -1379 -1539561600 - Get XML Data View Profile 227 بار
68 10062 63 ب‍ررس‍ي‌ ب‍رخ‍ي‌ ع‍ل‍ل‌ زردي‌ در ن‍وزادان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ه‍ي‍پ‍رب‍ي‍ل‍ي‌ روب‍ي‍ن‍م‍ي‌ غ‍ي‍ر م‍س‍ت‍ق‍ي‍م‌ ب‍س‍ت‍ري‌ ش‍ده‌ در ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ول‍ي‍ع‍ص‍ر زن‍ج‍ان‌ طي‌ س‍ال‍ه‍اي‌ 1379 ت‍ا1381 -1539561600 - Get XML Data View Profile 304 بار
69 10061 62 ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ رض‍اي‍ت‌ م‍ن‍دي‌ ب‍ي‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ري‌ در ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ آم‍وزش‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ي‌ درم‍ان‍ي‌ اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌ - ت‍اب‍س‍ت‍ان‌1379 -1539561600 - Get XML Data View Profile 218 بار
70 10060 61 ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ و ع‍ل‍ل‌ ح‍ام‍ل‍گ‍ي‌ ه‍اي‌ ن‍اخ‍واس‍ت‍ه‌ در 500 زن‌ ب‍اردار م‍راج‍ع‍ه‌ك‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ زن‍ان‌ و زاي‍م‍ان‌ ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ در س‍ال‌1379 -1539561600 - Get XML Data View Profile 232 بار
71 10059 60 ب‍ررس‍ي‌ آگ‍اه‍ي‌ و ن‍گ‍رش‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ و م‍ام‍اه‍اي‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌ در زم‍ي‍ن‍ه‌ م‍وض‍وع‍ات‌ اخ‍لاق‍ي‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 269 بار
72 10058 59 ب‍ررس‍ي‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ زن‍ان‌ ش‍اغ‍ل‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ و آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 256 بار
73 10057 58 ب‍ررس‍ي‌ وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ ف‍ي‍زي‍ك‍ي‌ ، ش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ ، م‍ي‍ك‍روب‍ي‌ ، ه‍ي‍درول‍وژي‍ك‍ي‌ و... رودخ‍ان‍ه‌ زن‍ج‍ان‍رود در ح‍وزه‌ ن‍ف‍وذ ش‍ه‍ري‌ زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 217 بار
74 10056 57 ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ آگ‍اه‍ي‌ از روش‍ه‍اي‌ پ‍ي‍ش‍گ‍ي‍ري‌ از ب‍ارداري‌ در ج‍م‍ع‍ي‍ت‌ در ح‍ال‌ ازدواج‌ ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 223 بار
75 10055 56 ب‍ررس‍ي‌ دي‍دگ‍اه‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ و دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ال‍گ‍وي‌ م‍ن‍اس‍ب‌ پ‍وش‍ش‌ زن‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 193 بار
صفحه 3 از 312     
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.18 seconds with 202 queries by YEKTAWEB 3862