«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده طرح تحقیقاتی ::
برای مرتب سازی بر اساس گزینه دلخواه روی عنوان ستون ها کلیک کنید [ View All Data as XML ] [ Search Projects ] Get XML for All Data
ردیف کد شناسه طرح عنوان فارسی تاریخ تصویب دریافت XML مشاهده
7726 10080 81 ب‍رس‍ي‌ دي‍دگ‍اه‌ زن‍ان‌ 18-25 س‍ال‍ه‌ ش‍ه‍رزن‍ج‍ان‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ م‍س‍اي‍ل‌ و م‍ش‍ك‍لات‌ زن‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 198 بار
7727 10081 82 ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر درم‍ان‍ي‌ پ‍ال‍س‌ س‍ي‍ك‍ل‍وف‍س‍ف‍ام‍ي‍د در ب‍ي‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ن‍ف‍ري‍ت‌ ل‍وپ‍وس‍ي‌ پ‍رول‍ي‍ف‍رات‍ي‍و، ب‍ه‌ م‍دت‌ 2 س‍ال‌ ت‍ا پ‍اي‍ان‌ س‍ال‌ 1381 در دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 669 بار
7728 10082 83 گ‍زارش‌ وض‍ع‍ي‍ت‌ درآم‍د - ه‍زي‍ن‍ه‌ دوره‌ ش‍ب‍ان‍ه‌1381 -1539561600 - Get XML Data View Profile 514 بار
7729 10083 84 ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر دود س‍ي‍گ‍ار م‍ح‍ي‍طي‌ ب‍ر وزن‌ و ق‍د ن‍وزادان‌ م‍ت‍ول‍د ش‍ده‌ از م‍ادران‌ در م‍ع‍رض‌ دود س‍ي‍گ‍ار م‍راج‍ع‍ه‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ ول‍ي‍ع‍ص‍ر و ام‍ام‌ ح‍س‍ي‍ن‌ ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ در س‍ال‌1381 -1539561600 - Get XML Data View Profile 149 بار
7730 10084 85 ب‍ررس‍ي‌ وف‍ور آن‍ت‍ي‌ ب‍ادي‌ ب‍ر ع‍ل‍ي‍ه‌ ه‍پ‍ات‍ي‍ت‌ A در ك‍ودك‍ان‌ 7-9 س‍ال‍ه‌ ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ در س‍ال‌1382 -1539561600 - Get XML Data View Profile 474 بار
7731 10085 86 خ‍ش‍ون‍ت‌ م‍ردان‌ ع‍ل‍ي‍ه‌ زن‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 554 بار
7732 10086 87 ب‍رررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ش‍ي‍وع‌ و ب‍رخ‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ خ‍طر ك‍م‍ردرد در ك‍ارك‍ن‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اري‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ آم‍وزش‍ي‌ ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 473 بار
7733 10087 88 م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ ه‍م‍وگ‍ل‍وب‍ي‍ن‌ گ‍ل‍ي‍ك‍وزي‍ل‍ه‌ ب‍ا روش‌ ه‍اي‌ ك‍روم‍ات‍وگ‍راف‍ي‌ و ش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ در ب‍ي‍م‍اران‌ دي‍اب‍ت‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 530 بار
7734 10088 89 ب‍ررس‍ي‌ م‍وارد ب‍زوآر و ف‍ي‍ت‍وب‍زوآر در ب‍ي‍م‍اران‍ي‌ ك‍ه‌ ب‍ا ت‍اب‍ل‍وي‌ ان‍س‍داد ح‍اد روده‌ در ب‍خ‍ش‌ ج‍راح‍ي‌ 77 -1381 -1539561600 - Get XML Data View Profile 766 بار
7735 10089 90 ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ آن‍ت‍ي‌ ت‍ي‍روئ‍ي‍د پ‍راك‍س‍ي‍داز آن‍ت‍ي‌ ب‍ادي‌ ب‍ا پ‍ي‍ش‌ آگ‍ه‍ي‌ ب‍ي‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ك‍م‌ ك‍اري‌ ت‍ح‍ت‌ ب‍ال‍ي‍ن‍ي‌ ت‍ي‍روئ‍ي‍د -1539561600 - Get XML Data View Profile 541 بار
7736 10090 91 ب‍ررس‍ي‌ آل‍ودگ‍ي‌ ه‍اي‌ ق‍ارچ‍ي‌ در اس‍ت‍خ‍ر ه‍اي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 478 بار
7737 10091 92 ب‍ررس‍ي‌ وض‍ع‍ي‍ت‌ واح‍ده‍اي‌ ت‍زري‍ق‍ات‌ و پ‍ان‍س‍م‍ان‌ ب‍خ‍ش‌ خ‍ص‍وص‍ي‌ ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ در ش‍ش‌ م‍اه‍ه‌ اول‌ س‍ال‌1382 -1539561600 - Get XML Data View Profile 571 بار
7738 10092 93 ب‍ررس‍ي‌ رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ م‍دي‍ران‌ و ك‍ارك‍ن‍ان‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ آم‍وزش‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ در س‍ال‌1382 -1539561600 - Get XML Data View Profile 483 بار
7739 10093 94 ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر آگ‍اه‍ي‌ ، ن‍گ‍رش‌ و ع‍م‍ل‍ك‍رد دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر م‍دارس‌ راه‍ن‍م‍ائ‍ي‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ب‍ل‍وغ‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌81-82 -1539561600 - Get XML Data View Profile 601 بار
7740 10094 95 اث‍رات‌ س‍رب‌ و روي‌ ب‍ر ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ م‍ي‍ك‍روب‍ي‌ خ‍اك‌ م‍ن‍طق‍ه‌ م‍ع‍ادن‌ س‍رب‌ و روي‌ دن‍دي‌ - زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 504 بار
7741 10095 96 ب‍ررس‍ي‌ اس‍پ‍وره‍اي‌ ق‍ارچ‍ي‌ م‍وج‍ود در ه‍واي‌ ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌1382 -1539561600 - Get XML Data View Profile 518 بار
7742 10096 97 ب‍ررس‍ي‌ اث‍رات‌ م‍ت‍رون‍ي‍دازول‌ ب‍ر روي‌ اس‍پ‍رم‍ات‍وژن‍ز و ه‍ورم‍ون‌ ه‍اي‌ م‍ح‍ور ه‍ي‍پ‍وف‍ي‍ز ب‍ي‍ض‍ه‌ در م‍وش‌ ص‍ح‍راي‍ي‌ (Rat) ن‍ر -1539561600 - Get XML Data View Profile 535 بار
7743 10097 98 ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍ي‍زان‌ رض‍اي‍ت‍م‍ن‍دي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ اع‍ض‍ا ه‍ي‍ئ‍ت‌ ع‍ل‍م‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ در س‍ال‌1382-1383 -1539561600 - Get XML Data View Profile 473 بار
7744 10098 99 ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ف‍ون‌ و وف‍ور گ‍ون‍ه‌ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ پ‍ش‍ه‌ه‍اي‌ ك‍ول‍ي‍س‍ي‍ده‌ در اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌ در س‍ال‍ه‍اي‌1381-1382 -1539561600 - Get XML Data View Profile 495 بار
7745 10099 100 ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر خ‍ري‍د خ‍دم‍ت‌ ب‍ر ه‍زي‍ن‍ه‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ ، زم‍ان‌ ف‍راي‍ن‍د و م‍ي‍زان‌ رض‍اي‍ت‌ م‍ن‍دي‌ ب‍ه‍ورزان‌ خ‍ان‍ه‌ ه‍اي‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 719 بار
7746 10100 101 ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ن‍ي‍ت‍روگ‍ل‍ي‍س‍ي‍ري‍ن‌ م‍وض‍ع‍ي‌ ب‍ر م‍ي‍زان‌ ب‍روز و ش‍دت‌ ف‍ل‍ب‍ي‍ت‌ ن‍اش‍ي‌ از ك‍ات‍ت‍ره‍اي‌ وري‍دي‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 819 بار
7747 10101 102 ب‍ررس‍ي‌ ش‍ي‍وع‌ س‍رول‍وژي‍ك‌ آن‍ت‍ي‌ ب‍ادي‍ه‍اي‌ IgG و IgMض‍د س‍ي‍ت‍وم‍گ‍ال‍ووي‍روس‌ در اه‍داء ك‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ خ‍ون‌ اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 684 بار
7748 10102 103 ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا ب‍ازگ‍ش‍ت‌ م‍ج‍دد م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ اع‍ت‍ي‍اد ب‍ا م‍واد اف‍ي‍ون‍ي‌ از دي‍دگ‍اه‌ م‍ع‍ت‍ادان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍رك‍ز پ‍ذي‍رش‌ ، درم‍ان‌ و پ‍ي‌ گ‍ي‍ري‌ م‍ع‍ت‍ادان‌ خ‍ود م‍ع‍رف‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 499 بار
7749 10103 104 ب‍ررس‍ي‌ ق‍درت‌ ت‍ش‍خ‍ي‍ص‌ روش‍ه‍اي‌ س‍رول‍وژي‍ك‌ و ب‍ي‍وش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ در م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ب‍ا روش‌ م‍ول‍ك‍ول‍ي‌ در ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ وي‍روس‌ ه‍پ‍ات‍ي‍ت‌ B -1539561600 - Get XML Data View Profile 487 بار
7750 10104 105 ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ش‍ي‍وع‌ ت‍غ‍ذي‍ه‌ ان‍ح‍ص‍اري‌ ب‍ا ش‍ي‍ر م‍ادر و ال‍گ‍وي‌ ت‍غ‍ذي‍ه‌ ش‍ي‍رخ‍واران‌ زي‍ر ي‍ك‍س‍ال‌ ي‍ا ش‍ي‍ر م‍ادر در م‍ن‍طق‍ه‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ م‍رك‍ز آم‍وزش‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر ( اس‍لام‌ آب‍اد زن‍ج‍ان‌ ) -1539561600 - Get XML Data View Profile 504 بار
صفحه 310 از 312     
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.21 seconds with 202 queries by YEKTAWEB 3862