«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده طرح تحقیقاتی ::
برای مرتب سازی بر اساس گزینه دلخواه روی عنوان ستون ها کلیک کنید [ View All Data as XML ] [ Search Projects ] Get XML for All Data
ردیف کد شناسه طرح عنوان فارسی تاریخ تصویب دریافت XML مشاهده
7751 10105 106 ب‍ررس‍ي‌ ن‍گ‍رش‌ اع‍ض‍اي‌ ه‍ي‍ات‌ ع‍ل‍م‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ در خ‍ص‍وص‌ پ‍ژوه‍ش‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 517 بار
7752 10106 107 ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ رض‍اي‍ت‌ م‍ن‍دي‌ م‍راج‍ع‍ي‍ن‌ ب‍ه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ در س‍ال‌1383 -1539561600 - Get XML Data View Profile 461 بار
7753 10107 108 ب‍ررس‍ي‌ رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ و وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ پ‍زش‍ك‍ان‌ ع‍م‍وم‍ي‌ ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ در س‍ال‌1383 -1539561600 - Get XML Data View Profile 529 بار
7754 10108 109 ب‍ررس‍ي‌ ش‍ي‍وع‌ ب‍ي‍م‍اري‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ در ج‍م‍ع‍ي‍ت‌ ب‍الاي‌ 12 س‍ال‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ م‍رك‍ز ب‍ه‍داش‍ت‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ طارم‌ در س‍ال‌1382 -1539561600 - Get XML Data View Profile 479 بار
7755 10109 110 م‍دل‍ي‌ راي‍ان‍ه‌ اي‌ ب‍راي‌ ان‍ت‍ش‍ار آب‌ ش‍ي‍ري‍ن‌ رودخ‍ان‍ه‌ ب‍ه‌ آب‌ ش‍ور دري‍ا -1539561600 - Get XML Data View Profile 540 بار
7756 10110 111 ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ا ن‍دي‍ك‍س‌ ان‍س‍ان‌ دوس‍ت‍ي‌ ك‍م‍پ‍ل‍ك‍س‌ گ‍ون‍ه‌ آن‍وف‍ل‌ م‍اك‍ول‍ي‍پ‍ن‍ي‍س‌ و ك‍ول‍ك‍س‌ ت‍ي‍ل‍ري‌ ب‍ه‌ ش‍ي‍وه‌ س‍ان‍دوي‍چ‌ الاي‍زا در اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌ در س‍ال‍ه‍اي‌1382-1383 -1539561600 - Get XML Data View Profile 482 بار
7757 10111 112 ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍ش‍ارك‍ت‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ در س‍ازم‍ان‍ده‍ي‌ و ارت‍ق‍اء ف‍ره‍ن‍گ‌ ص‍ح‍ي‍ح‌ دف‍ع‌ زب‍ال‍ه‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ اس‍لام‌ آب‍اد زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 628 بار
7758 10112 113 ب‍ررس‍ي‌ خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ي‍ك‌ م‍درس‌ خ‍وب‌ از دي‍دگ‍اه‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ و اس‍ات‍ي‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ زن‍ج‍ان‌1382-83 -1539561600 - Get XML Data View Profile 512 بار
7759 10113 114 ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ ب‍ر اف‍زاي‍ش‌ س‍طح‌ آگ‍اه‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ طارم‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ب‍ي‍م‍اري‌ ت‍الاس‍م‍ي‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 495 بار
7760 10114 115 ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ س‍طح‌ ح‍س‍اس‍ي‍ت‌ س‍وس‍ري‌ آل‍م‍ان‍ي‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ آم‍وزش‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ ب‍ه‌ پ‍رم‍ت‍ري‍ن‌ در س‍ال‌1382 -1539561600 - Get XML Data View Profile 534 بار
7761 10115 116 ب‍ررس‍ي‌ س‍رواپ‍ي‍دم‍ي‍ول‍وژي‍ك‌ ه‍ي‍دات‍ي‍دوز در زن‍ج‍ان‌ ( م‍ن‍طق‍ه‌ اس‍لام‌ آب‍اد ،1381 ) -1539561600 - Get XML Data View Profile 508 بار
7762 10116 117 ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ش‍ي‍وع‌ س‍وء ت‍غ‍ذي‍ه‌ در ك‍ودك‍ان‌ 0-5 س‍ال‌ م‍ن‍طق‍ه‌ م‍اه‍ن‍ش‍ان‌ در س‍ال‌ 1381 و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا اس‍ت‍ان‍دارد N.C.H.S / W.H.O و م‍ي‍ان‍گ‍ي‍ن‌ ك‍ش‍وري‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 516 بار
7763 10117 118 اي‍ن‍ت‍رن‍ورون‌ ه‍ا و م‍دل‌ س‍ازي‌ ح‍اف‍ظه‌ در ه‍ي‍پ‍وك‍ام‍پ‌ ت‍وس‍ط ش‍ب‍ك‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ي‌ م‍ص‍ن‍وع‍ي‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 544 بار
7764 10118 119 ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ش‍ي‍وع‌ ك‍م‍ب‍ود آن‍زي‍م‌ G6PD و ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ژن‍وت‍ي‍پ‌ م‍دي‍ت‍ران‍ه‌ اي‌ آن‌ در ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 556 بار
7765 10119 120 ب‍ررس‍ي‌ خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ پ‍ي‍ك‍ر س‍ن‍ج‍ي‌ زن‍ان‌ ورزش‍ك‍ار دان‍ش‍ج‍وي‌ ش‍رك‍ت‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ در ال‍م‍پ‍ي‍اد ورزش‍ي‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ در ت‍ه‍ران‌ در ت‍اب‍س‍ت‍ان‌1383 -1539561600 - Get XML Data View Profile 614 بار
7766 10120 121 ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ گ‍ون‍ه‌اي‌ ك‍م‍پ‍ل‍ك‍س‌ آن‍وف‍ل‌ م‍اك‍ول‍ي‍پ‍ن‍ي‍س‌ ب‍ه‌ ش‍ي‍وه‌ واك‍ن‍ش‍ه‍اي‌ آن‍زي‍م‍ي‌ پ‍ل‍ي‍م‍راز در اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 547 بار
7767 10121 122 ن‍ق‍ش‌ e-mail در م‍ه‍ارت‌ ن‍وش‍ت‍ن‌ زب‍ان‌ خ‍ارج‍ي‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 540 بار
7768 10122 123 ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ف‍راوان‍ي‌ ش‍ك‍س‍ت‍گ‍ي‌ ه‍ي‍پ‌ ن‍اش‍ي‌ از اس‍ت‍ئ‍وپ‍روز ذر ب‍ي‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ري‌ در ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ف‍ي‍ع‍ي‍ه‌ زن‍ج‍ان‌ در س‍ال‍ه‍اي‌1382-83 -1539561600 - Get XML Data View Profile 502 بار
7769 10123 124 ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ت‍اب‍ش‌ گ‍ام‍اي‌ م‍ح‍ي‍طي‌ در ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 695 بار
7770 10124 125 ب‍ررس‍ي‌ اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ و ب‍ه‍ي‍اران‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 574 بار
7771 10125 126 ب‍ررس‍ي‌ ال‍گ‍وه‍اي‌ م‍طال‍ع‍ه‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍ك‍ده‌ پ‍رس‍ت‍اري‌ و م‍ام‍اي‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ س‍ال‌1383 -1539561600 - Get XML Data View Profile 504 بار
7772 10126 127 ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از زن‍ودرم‌ در س‍وخ‍ت‍گ‍ي‌ ه‍اي‌ درج‍ه‌ II -1539561600 - Get XML Data View Profile 624 بار
7773 10127 128 ب‍ررس‍ي‌ م‍ق‍اي‍س‍ه‌اي‌ ت‍اث‍ي‍ر روش‍ه‍اي‌ س‍ن‍ت‍ي‌ و ج‍دي‍د ب‍ر ي‍ادگ‍ي‍ري‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ي‍س‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍ك‍ده‌ پ‍ي‍راپ‍زش‍ك‍ي‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 186 بار
7774 10128 129 طراح‍ي‌ و س‍اخ‍ت‌ ي‍ك‌ ن‍وع‌ س‍رع‍ت‌ س‍ن‍ج‌ ج‍ري‍ان‌ ه‍وا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ح‍س‍گ‍ره‍اي‌ NTC -1539561600 - Get XML Data View Profile 512 بار
7775 10129 130 م‍دل‍ي‌ راي‍ان‍ه‌ اي‌ ب‍راي‌ ان‍ت‍ش‍ار آب‌ ش‍ي‍ري‍ن‌ رودخ‍ان‍ه‌ ب‍ه‌ آب‌ ش‍ور دري‍ا -1539561600 - Get XML Data View Profile 527 بار
صفحه 311 از 312     
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.22 seconds with 202 queries by YEKTAWEB 3862