«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده طرح تحقیقاتی ::
برای مرتب سازی بر اساس گزینه دلخواه روی عنوان ستون ها کلیک کنید [ View All Data as XML ] [ Search Projects ] Get XML for All Data
ردیف کد شناسه طرح عنوان فارسی تاریخ تصویب دریافت XML مشاهده
1 10132 133 ب‍ررس‍ي‌ س‍ب‍ك‌ زن‍دگ‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ در س‍ال‌1384 -1539561600 - Get XML Data View Profile 783 بار
2 10131 132 م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍اث‍ي‍ر ش‍ي‍اف‌ دي‍ك‍ل‍وف‍ن‍اك‌ ب‍ا آم‍پ‍ول‌ پ‍ت‍ي‍دي‍ن‌ درت‍س‍ك‍ي‍ن‌ درد پ‍س‌ از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ي‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 464 بار
3 10130 131 ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ش‍ي‍وع‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ در س‍ال‌84-85 -1539561600 - Get XML Data View Profile 427 بار
4 10129 130 م‍دل‍ي‌ راي‍ان‍ه‌ اي‌ ب‍راي‌ ان‍ت‍ش‍ار آب‌ ش‍ي‍ري‍ن‌ رودخ‍ان‍ه‌ ب‍ه‌ آب‌ ش‍ور دري‍ا -1539561600 - Get XML Data View Profile 447 بار
5 10128 129 طراح‍ي‌ و س‍اخ‍ت‌ ي‍ك‌ ن‍وع‌ س‍رع‍ت‌ س‍ن‍ج‌ ج‍ري‍ان‌ ه‍وا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ح‍س‍گ‍ره‍اي‌ NTC -1539561600 - Get XML Data View Profile 433 بار
6 10126 127 ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از زن‍ودرم‌ در س‍وخ‍ت‍گ‍ي‌ ه‍اي‌ درج‍ه‌ II -1539561600 - Get XML Data View Profile 518 بار
7 10125 126 ب‍ررس‍ي‌ ال‍گ‍وه‍اي‌ م‍طال‍ع‍ه‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍ك‍ده‌ پ‍رس‍ت‍اري‌ و م‍ام‍اي‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ س‍ال‌1383 -1539561600 - Get XML Data View Profile 416 بار
8 10124 125 ب‍ررس‍ي‌ اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ و ب‍ه‍ي‍اران‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 487 بار
9 10123 124 ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ت‍اب‍ش‌ گ‍ام‍اي‌ م‍ح‍ي‍طي‌ در ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 600 بار
10 10122 123 ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ف‍راوان‍ي‌ ش‍ك‍س‍ت‍گ‍ي‌ ه‍ي‍پ‌ ن‍اش‍ي‌ از اس‍ت‍ئ‍وپ‍روز ذر ب‍ي‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ري‌ در ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ف‍ي‍ع‍ي‍ه‌ زن‍ج‍ان‌ در س‍ال‍ه‍اي‌1382-83 -1539561600 - Get XML Data View Profile 422 بار
11 10121 122 ن‍ق‍ش‌ e-mail در م‍ه‍ارت‌ ن‍وش‍ت‍ن‌ زب‍ان‌ خ‍ارج‍ي‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 449 بار
12 10120 121 ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ گ‍ون‍ه‌اي‌ ك‍م‍پ‍ل‍ك‍س‌ آن‍وف‍ل‌ م‍اك‍ول‍ي‍پ‍ن‍ي‍س‌ ب‍ه‌ ش‍ي‍وه‌ واك‍ن‍ش‍ه‍اي‌ آن‍زي‍م‍ي‌ پ‍ل‍ي‍م‍راز در اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 458 بار
13 10119 120 ب‍ررس‍ي‌ خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ پ‍ي‍ك‍ر س‍ن‍ج‍ي‌ زن‍ان‌ ورزش‍ك‍ار دان‍ش‍ج‍وي‌ ش‍رك‍ت‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ در ال‍م‍پ‍ي‍اد ورزش‍ي‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ در ت‍ه‍ران‌ در ت‍اب‍س‍ت‍ان‌1383 -1539561600 - Get XML Data View Profile 517 بار
14 10118 119 ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ش‍ي‍وع‌ ك‍م‍ب‍ود آن‍زي‍م‌ G6PD و ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ژن‍وت‍ي‍پ‌ م‍دي‍ت‍ران‍ه‌ اي‌ آن‌ در ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 463 بار
15 10117 118 اي‍ن‍ت‍رن‍ورون‌ ه‍ا و م‍دل‌ س‍ازي‌ ح‍اف‍ظه‌ در ه‍ي‍پ‍وك‍ام‍پ‌ ت‍وس‍ط ش‍ب‍ك‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ي‌ م‍ص‍ن‍وع‍ي‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 441 بار
16 10116 117 ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ش‍ي‍وع‌ س‍وء ت‍غ‍ذي‍ه‌ در ك‍ودك‍ان‌ 0-5 س‍ال‌ م‍ن‍طق‍ه‌ م‍اه‍ن‍ش‍ان‌ در س‍ال‌ 1381 و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا اس‍ت‍ان‍دارد N.C.H.S / W.H.O و م‍ي‍ان‍گ‍ي‍ن‌ ك‍ش‍وري‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 413 بار
17 10115 116 ب‍ررس‍ي‌ س‍رواپ‍ي‍دم‍ي‍ول‍وژي‍ك‌ ه‍ي‍دات‍ي‍دوز در زن‍ج‍ان‌ ( م‍ن‍طق‍ه‌ اس‍لام‌ آب‍اد ،1381 ) -1539561600 - Get XML Data View Profile 412 بار
18 10114 115 ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ س‍طح‌ ح‍س‍اس‍ي‍ت‌ س‍وس‍ري‌ آل‍م‍ان‍ي‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ آم‍وزش‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ ب‍ه‌ پ‍رم‍ت‍ري‍ن‌ در س‍ال‌1382 -1539561600 - Get XML Data View Profile 437 بار
19 10113 114 ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ ب‍ر اف‍زاي‍ش‌ س‍طح‌ آگ‍اه‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ طارم‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ب‍ي‍م‍اري‌ ت‍الاس‍م‍ي‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 415 بار
20 10112 113 ب‍ررس‍ي‌ خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ي‍ك‌ م‍درس‌ خ‍وب‌ از دي‍دگ‍اه‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ و اس‍ات‍ي‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ زن‍ج‍ان‌1382-83 -1539561600 - Get XML Data View Profile 422 بار
21 10111 112 ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍ش‍ارك‍ت‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ در س‍ازم‍ان‍ده‍ي‌ و ارت‍ق‍اء ف‍ره‍ن‍گ‌ ص‍ح‍ي‍ح‌ دف‍ع‌ زب‍ال‍ه‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ اس‍لام‌ آب‍اد زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 534 بار
22 10110 111 ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ا ن‍دي‍ك‍س‌ ان‍س‍ان‌ دوس‍ت‍ي‌ ك‍م‍پ‍ل‍ك‍س‌ گ‍ون‍ه‌ آن‍وف‍ل‌ م‍اك‍ول‍ي‍پ‍ن‍ي‍س‌ و ك‍ول‍ك‍س‌ ت‍ي‍ل‍ري‌ ب‍ه‌ ش‍ي‍وه‌ س‍ان‍دوي‍چ‌ الاي‍زا در اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌ در س‍ال‍ه‍اي‌1382-1383 -1539561600 - Get XML Data View Profile 393 بار
23 10109 110 م‍دل‍ي‌ راي‍ان‍ه‌ اي‌ ب‍راي‌ ان‍ت‍ش‍ار آب‌ ش‍ي‍ري‍ن‌ رودخ‍ان‍ه‌ ب‍ه‌ آب‌ ش‍ور دري‍ا -1539561600 - Get XML Data View Profile 452 بار
24 10108 109 ب‍ررس‍ي‌ ش‍ي‍وع‌ ب‍ي‍م‍اري‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ در ج‍م‍ع‍ي‍ت‌ ب‍الاي‌ 12 س‍ال‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ م‍رك‍ز ب‍ه‍داش‍ت‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ طارم‌ در س‍ال‌1382 -1539561600 - Get XML Data View Profile 401 بار
25 10107 108 ب‍ررس‍ي‌ رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ و وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ پ‍زش‍ك‍ان‌ ع‍م‍وم‍ي‌ ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ در س‍ال‌1383 -1539561600 - Get XML Data View Profile 437 بار
26 10106 107 ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ رض‍اي‍ت‌ م‍ن‍دي‌ م‍راج‍ع‍ي‍ن‌ ب‍ه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ در س‍ال‌1383 -1539561600 - Get XML Data View Profile 390 بار
27 10105 106 ب‍ررس‍ي‌ ن‍گ‍رش‌ اع‍ض‍اي‌ ه‍ي‍ات‌ ع‍ل‍م‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ در خ‍ص‍وص‌ پ‍ژوه‍ش‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 431 بار
28 10104 105 ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ش‍ي‍وع‌ ت‍غ‍ذي‍ه‌ ان‍ح‍ص‍اري‌ ب‍ا ش‍ي‍ر م‍ادر و ال‍گ‍وي‌ ت‍غ‍ذي‍ه‌ ش‍ي‍رخ‍واران‌ زي‍ر ي‍ك‍س‍ال‌ ي‍ا ش‍ي‍ر م‍ادر در م‍ن‍طق‍ه‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ م‍رك‍ز آم‍وزش‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر ( اس‍لام‌ آب‍اد زن‍ج‍ان‌ ) -1539561600 - Get XML Data View Profile 430 بار
29 10103 104 ب‍ررس‍ي‌ ق‍درت‌ ت‍ش‍خ‍ي‍ص‌ روش‍ه‍اي‌ س‍رول‍وژي‍ك‌ و ب‍ي‍وش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ در م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ب‍ا روش‌ م‍ول‍ك‍ول‍ي‌ در ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ وي‍روس‌ ه‍پ‍ات‍ي‍ت‌ B -1539561600 - Get XML Data View Profile 415 بار
30 10102 103 ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا ب‍ازگ‍ش‍ت‌ م‍ج‍دد م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ اع‍ت‍ي‍اد ب‍ا م‍واد اف‍ي‍ون‍ي‌ از دي‍دگ‍اه‌ م‍ع‍ت‍ادان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍رك‍ز پ‍ذي‍رش‌ ، درم‍ان‌ و پ‍ي‌ گ‍ي‍ري‌ م‍ع‍ت‍ادان‌ خ‍ود م‍ع‍رف‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 426 بار
31 10101 102 ب‍ررس‍ي‌ ش‍ي‍وع‌ س‍رول‍وژي‍ك‌ آن‍ت‍ي‌ ب‍ادي‍ه‍اي‌ IgG و IgMض‍د س‍ي‍ت‍وم‍گ‍ال‍ووي‍روس‌ در اه‍داء ك‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ خ‍ون‌ اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 625 بار
32 10100 101 ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ن‍ي‍ت‍روگ‍ل‍ي‍س‍ي‍ري‍ن‌ م‍وض‍ع‍ي‌ ب‍ر م‍ي‍زان‌ ب‍روز و ش‍دت‌ ف‍ل‍ب‍ي‍ت‌ ن‍اش‍ي‌ از ك‍ات‍ت‍ره‍اي‌ وري‍دي‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 755 بار
33 10099 100 ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر خ‍ري‍د خ‍دم‍ت‌ ب‍ر ه‍زي‍ن‍ه‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ ، زم‍ان‌ ف‍راي‍ن‍د و م‍ي‍زان‌ رض‍اي‍ت‌ م‍ن‍دي‌ ب‍ه‍ورزان‌ خ‍ان‍ه‌ ه‍اي‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 658 بار
34 10098 99 ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ف‍ون‌ و وف‍ور گ‍ون‍ه‌ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ پ‍ش‍ه‌ه‍اي‌ ك‍ول‍ي‍س‍ي‍ده‌ در اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌ در س‍ال‍ه‍اي‌1381-1382 -1539561600 - Get XML Data View Profile 439 بار
35 10097 98 ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍ي‍زان‌ رض‍اي‍ت‍م‍ن‍دي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ اع‍ض‍ا ه‍ي‍ئ‍ت‌ ع‍ل‍م‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ در س‍ال‌1382-1383 -1539561600 - Get XML Data View Profile 403 بار
36 10096 97 ب‍ررس‍ي‌ اث‍رات‌ م‍ت‍رون‍ي‍دازول‌ ب‍ر روي‌ اس‍پ‍رم‍ات‍وژن‍ز و ه‍ورم‍ون‌ ه‍اي‌ م‍ح‍ور ه‍ي‍پ‍وف‍ي‍ز ب‍ي‍ض‍ه‌ در م‍وش‌ ص‍ح‍راي‍ي‌ (Rat) ن‍ر -1539561600 - Get XML Data View Profile 472 بار
37 10095 96 ب‍ررس‍ي‌ اس‍پ‍وره‍اي‌ ق‍ارچ‍ي‌ م‍وج‍ود در ه‍واي‌ ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌1382 -1539561600 - Get XML Data View Profile 438 بار
38 10094 95 اث‍رات‌ س‍رب‌ و روي‌ ب‍ر ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ م‍ي‍ك‍روب‍ي‌ خ‍اك‌ م‍ن‍طق‍ه‌ م‍ع‍ادن‌ س‍رب‌ و روي‌ دن‍دي‌ - زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 432 بار
39 10093 94 ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر آگ‍اه‍ي‌ ، ن‍گ‍رش‌ و ع‍م‍ل‍ك‍رد دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر م‍دارس‌ راه‍ن‍م‍ائ‍ي‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ب‍ل‍وغ‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌81-82 -1539561600 - Get XML Data View Profile 535 بار
40 10092 93 ب‍ررس‍ي‌ رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ م‍دي‍ران‌ و ك‍ارك‍ن‍ان‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ آم‍وزش‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ در س‍ال‌1382 -1539561600 - Get XML Data View Profile 409 بار
41 10091 92 ب‍ررس‍ي‌ وض‍ع‍ي‍ت‌ واح‍ده‍اي‌ ت‍زري‍ق‍ات‌ و پ‍ان‍س‍م‍ان‌ ب‍خ‍ش‌ خ‍ص‍وص‍ي‌ ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ در ش‍ش‌ م‍اه‍ه‌ اول‌ س‍ال‌1382 -1539561600 - Get XML Data View Profile 501 بار
42 10090 91 ب‍ررس‍ي‌ آل‍ودگ‍ي‌ ه‍اي‌ ق‍ارچ‍ي‌ در اس‍ت‍خ‍ر ه‍اي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 421 بار
43 10089 90 ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ آن‍ت‍ي‌ ت‍ي‍روئ‍ي‍د پ‍راك‍س‍ي‍داز آن‍ت‍ي‌ ب‍ادي‌ ب‍ا پ‍ي‍ش‌ آگ‍ه‍ي‌ ب‍ي‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ك‍م‌ ك‍اري‌ ت‍ح‍ت‌ ب‍ال‍ي‍ن‍ي‌ ت‍ي‍روئ‍ي‍د -1539561600 - Get XML Data View Profile 471 بار
44 10088 89 ب‍ررس‍ي‌ م‍وارد ب‍زوآر و ف‍ي‍ت‍وب‍زوآر در ب‍ي‍م‍اران‍ي‌ ك‍ه‌ ب‍ا ت‍اب‍ل‍وي‌ ان‍س‍داد ح‍اد روده‌ در ب‍خ‍ش‌ ج‍راح‍ي‌ 77 -1381 -1539561600 - Get XML Data View Profile 696 بار
45 10087 88 م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ ه‍م‍وگ‍ل‍وب‍ي‍ن‌ گ‍ل‍ي‍ك‍وزي‍ل‍ه‌ ب‍ا روش‌ ه‍اي‌ ك‍روم‍ات‍وگ‍راف‍ي‌ و ش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ در ب‍ي‍م‍اران‌ دي‍اب‍ت‍ي‌ زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 459 بار
46 10086 87 ب‍رررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ش‍ي‍وع‌ و ب‍رخ‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ خ‍طر ك‍م‍ردرد در ك‍ارك‍ن‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اري‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ آم‍وزش‍ي‌ ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 408 بار
47 10085 86 خ‍ش‍ون‍ت‌ م‍ردان‌ ع‍ل‍ي‍ه‌ زن‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 473 بار
48 10084 85 ب‍ررس‍ي‌ وف‍ور آن‍ت‍ي‌ ب‍ادي‌ ب‍ر ع‍ل‍ي‍ه‌ ه‍پ‍ات‍ي‍ت‌ A در ك‍ودك‍ان‌ 7-9 س‍ال‍ه‌ ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ در س‍ال‌1382 -1539561600 - Get XML Data View Profile 404 بار
49 10082 83 گ‍زارش‌ وض‍ع‍ي‍ت‌ درآم‍د - ه‍زي‍ن‍ه‌ دوره‌ ش‍ب‍ان‍ه‌1381 -1539561600 - Get XML Data View Profile 432 بار
50 10081 82 ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر درم‍ان‍ي‌ پ‍ال‍س‌ س‍ي‍ك‍ل‍وف‍س‍ف‍ام‍ي‍د در ب‍ي‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ن‍ف‍ري‍ت‌ ل‍وپ‍وس‍ي‌ پ‍رول‍ي‍ف‍رات‍ي‍و، ب‍ه‌ م‍دت‌ 2 س‍ال‌ ت‍ا پ‍اي‍ان‌ س‍ال‌ 1381 در دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ -1539561600 - Get XML Data View Profile 595 بار
صفحه 1 از 156 -    برو به صفحه 1, 2, 3 ... 154, 155, 156  بعدی 
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.274 seconds with 1465 queries by yektaweb 3420