«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده پایان‌نامه ::
برای مرتب سازی بر اساس گزینه دلخواه روی عنوان ستون ها کلیک کنید [ View All Data as XML ] Get XML for All Data
ردیف کد عنوان فارسی سال تحصیلی شماره بازیابی دانشگاه یا مركز رشته تحصیلی XML مشاهده
1 18226 ب‍ررس‍ي‌ ال‍ك‍ت‍روك‍اردي‍وگ‍راف‍ي‍ك‌ 748 ن‍وزاد م‍ت‍ول‍د ش‍ده‌ در ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ح‍ك‍ي‍م‌ ه‍ي‍دج‍ي‌ ،در 24 س‍اع‍ت‌ 1379 2805 Get XML Data View Profile 168 بار
2 18225 ب‍ررس‍ي‌ ش‍ي‍وع‌ پ‍ل‍ي‌ م‍ورف‍ي‍س‍م‌ ژن‍ي‌ س‍ي‍ت‍وك‍ي‍ن‌ ه‍اي‌ اي‍ن‍ت‍ر ل‍وك‍ي‍ن‌ ده‌ ، اي‍ن‍ت‍رف‍رون‌ ال‍ف‍ا و 1386 4986 Get XML Data View Profile 177 بار
3 18224 Interaction between celecoxib (mg/kg and ultra low dose (ng/kg) and antinociceptive effect of intracereberoventricular injection of canabinoids in mice 1387 5201 Get XML Data View Profile 263 بار
4 18223 ش‍ي‍وع‌ ع‍ف‍ون‍ت‌ ه‍ل‍ي‍ك‍وب‍اك‍ت‍ر پ‍ي‍ل‍وري‌ در ك‍ودك‍ان‌ 7 ت‍ا 9 س‍ال‍ه‌ ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ ، ت‍اب‍س‍ت‍ان‌1382 1384 2181 Get XML Data View Profile 175 بار
5 18222 ب‍ررس‍ي‌ ات‍ي‍ول‍وژي‍ك‌ ، پ‍ات‍ول‍وژي‍ك‌ ، اپ‍ي‍دم‍ي‍ول‍وژي‍ك‌ ب‍ي‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ا ش‍ك‍اي‍ت‌ ت 1376 2817 Get XML Data View Profile 161 بار
6 18221 ب‍ررس‍ي‌ پ‍اره‌اي‌ از م‍س‍ائ‍ل‌ اپ‍ي‍دم‍ي‍ول‍وژي‍ك‌ ب‍روس‍ل‍وز 1378 2816 Get XML Data View Profile 199 بار
7 18220 ب‍ررس‍ي‌ ت‍ج‍رب‍ي‌ اث‍ر م‍وس‍ي‍ق‍ي‌ ب‍ر رف‍ت‍ار ك‍ودك‍ان‌ 3 ت‍ا 5س‍ال‍ه‌ در م‍ه‍د ك‍ودك‌ 1387 5210 پ‍زش‍ك‍ي‌ Get XML Data View Profile 202 بار
8 18219 ب‍ررس‍ي‌ م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اي‌ اث‍رات‌ ه‍ال‍وت‍ان‌ وپ‍روپ‍وف‍ول‌ ب‍ر روي‌ آن‍زي‍م‌ ه‍اي‌ ك‍ب‍دي‌ 1387 5209 پ‍زش‍ك‍ي‌ Get XML Data View Profile 212 بار
9 18218 ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍ك‍م‍ل‌ ك‍ل‍س‍ي‍م‌ وف‍س‍ف‍ر در ب‍ه‍ب‍ود وض‍ع‍ي‍ت‌ ب‍ي‍م‍اري‌ م‍ت‍اب‍ول‍ي‍ك‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ در ن 1387 5208 اطف‍ال‌ Get XML Data View Profile 199 بار
10 18217 ب‍ررس‍ي‌ ف‍راوان‍ي‌ س‍ن‍درم‌ م‍ت‍اب‍ول‍ي‍ك‌ در زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ آرت‍ري‍ت‌ روم‍ات‍وئ‍ي‍د وگ‍روه‌ ك‍ن‍ت‍رل‌ آن‍ 1387 5207 پ‍زش‍ك‍ي‌ Get XML Data View Profile 216 بار
11 18216 م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ن‍ت‍اي‍ج‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍ان‍س‍م‍ان‌ ه‍اي‌ ب‍ي‍ول‍وژي‍ك‌ ( زن‍ودرم‌ ) ب‍ادرم‍ان‌ ه‍اي‌ س‍ن‍ت‍ي‌ در م‍ 1387 5206 پ‍زش‍ك‍ي‌ Get XML Data View Profile 223 بار
12 18215 ب‍ررس‍ي‌ م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اي‌ ت‍اث‍ي‍ر ف‍ت‍وت‍راپ‍ي‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ك‍ل‍وف‍ي‍ب‍رات‌ وف‍ت‍وت‍راپ‍ي‌ ت‍ن‍ه‍ا ب‍ر ك‍اه‍ش 1387 5205 اطف‍ال‌ Get XML Data View Profile 199 بار
13 18214 م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ن‍ت‍اي‍ج‌ ك‍ي‍ت‌ ه‍اي‌ ت‍ش‍خ‍ي‍ص‍ي‌ س‍ري‍ع‌ ب‍اروش‌ ك‍ش‍ت‌ ح‍ل‍ق‌ درت‍ش‍خ‍ي‍ص‌ ف‍ارن‍ژي‍ت‌ اس‍ت‍ر 1387 5204 پ‍زش‍ك‍ي‌ Get XML Data View Profile 183 بار
14 18213 ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ اس‍ك‍ار ك‍ل‍ي‍وي‌ وع‍وام‍ل‌ خ‍طرس‍از آن‌ درك‍ودك‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ پ‍ي‍ل‍ون‍ف‍ري‍ت‌ ح‍اد 1387 5203 اطف‍ال‌ Get XML Data View Profile 264 بار
15 18212 ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍ان‍گ‍ي‍ن‌ س‍طح‌ پ‍لاس‍م‍ائ‍ي‌ ه‍وم‍وس‍ي‍س‍ت‍ئ‍ي‍ن‌ در ب‍ي‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍ك‍ت‍ه‌ م‍غ‍زي‌ 1387 5200 پ‍زش‍ك‍ي‌ Get XML Data View Profile 201 بار
16 18211 ارزي‍اب‍ي‌ س‍طح‌ س‍رم‍ي‌ ك‍ل‍س‍ي‍م‌ ، ه‍ورم‍ون‌ پ‍ارات‍ي‍روئ‍ي‍دو 25 ه‍ي‍دروك‍س‍ي‌ وي‍ت‍ام‍ي‍ن‌ D در ب‍ي‍م‍اران‌ م‍ 1387 5193 پ‍زش‍ك‍ي‌ Get XML Data View Profile 212 بار
17 18210 ب‍ررس‍ي‌ ف‍راوان‍ي‌ ن‍ت‍اي‍ج‌ ت‍ج‍زي‍ه‌ ك‍ي‍ف‍ي‌ ادرار از طري‍ق‌ ن‍وار ادرار در ك‍ودك‍ان‌ دب‍س‍ت‍ان‍ي‌ ف‍راخ‍وان‌ ش 1387 5192 پ‍زش‍ك‍ي‌ Get XML Data View Profile 197 بار
18 18209 م‍طال‍ع‍ه‌ ف‍راوان‍ي‌ آن‍م‍ي‌ ف‍ق‍ر آه‍ن‌ در ك‍ودك‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ت‍ب‌ ت‍ش‍ن‍ج‌ در ك‍ودك‍ان‌ زي‍ر س‍ه‌ س‍ال‌ ب‍ 1387 5191 ب‍ي‍م‍اري‍ه‍اي‌ ك‍ودك‍ان‌ Get XML Data View Profile 189 بار
19 18208 ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ آگ‍اه‍ي‌ م‍ادران‌ در م‍ورد وض‍ع‍ي‍ت‌ ت‍غ‍ذي‍ه‌ اي‌ ك‍ودك‍ان‌ زي‍ر ي‍ك‌ س‍ال‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ك‍ن‍ن‍ده 1387 5190 پ‍زش‍ك‍ي‌ Get XML Data View Profile 201 بار
20 18207 م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ن‍ت‍اي‍ج‌ ح‍اص‍ل‌ از اس‍ت‍ف‍اده‌ از گ‍چ‌ ك‍وت‍اه‌ ب‍ا گ‍چ‌ ب‍ل‍ن‍د در ش‍ك‍س‍ت‍گ‍ي‌ ه‍اي‌ 1/3 دي‍س‍ت‍ال 1387 5189 پ‍زش‍ك‍ي‌ Get XML Data View Profile 193 بار
21 18206 ب‍ررس‍ي‌ وض‍ع‍ي‍ت‌ رف‍ت‍اره‍اي‌ پ‍رخ‍طر در ب‍ي‍ن‌ م‍ع‍ت‍ادي‍ن‌ ت‍زري‍ق‍ي‌ ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ 1387 5188 پ‍زش‍ك‍ي‌ Get XML Data View Profile 210 بار
22 18205 ب‍ررس‍ي‌ وض‍ع‍ي‍ت‌ رف‍ت‍اره‍اي‌ پ‍رخ‍طر در ب‍ي‍ن‌ زن‍ان‌ آس‍ي‍ب‌ دي‍ده‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ (زن‍ان‌ خ‍ي‍اب‍ان‍ي‌ ) ش‍ه‍ر 1387 5187 پ‍زش‍ك‍ي‌ Get XML Data View Profile 200 بار
23 18204 ب‍ررس‍ي‌ ف‍راوان‍ي‌ ت‍م‍اس‌ ب‍ا دود س‍ي‍گ‍ار م‍ح‍ي‍طي‌ در م‍ادران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ول‍ي 1387 5186 پ‍زش‍ك‍ي‌ Get XML Data View Profile 178 بار
24 18203 ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ س‍طح‌ ه‍م‍وس‍ي‍س‍ت‍ئ‍ي‍ن‌ خ‍ون‌ و ب‍ي‍م‍اري‌ ع‍روق‌ ك‍رون‍ري‌ ق‍ل‍ب‌ در ب‍ي‍م‍اران‌ م‍را 1387 5185 پ‍زش‍ك‍ي‌ Get XML Data View Profile 201 بار
25 18202 ب‍ررس‍ي‌ ارت‍ب‍اط س‍طح‌ ProBNP س‍رم‌ ب‍ا پ‍روگ‍ن‍وز ب‍ي‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ن‍ارس‍اي‍ي‌ ق‍ل‍ب‍ي‌ در م‍راج‍ع‍ه‌ ك‍ن‍ 1387 5184 پ‍زش‍ك‍ي‌ Get XML Data View Profile 199 بار
صفحه 1 از 29    
اولین
قبلی
1
...
 
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.12 seconds with 127 queries by YEKTAWEB 3890