«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده پایان‌نامه ::
برای مرتب سازی بر اساس گزینه دلخواه روی عنوان ستون ها کلیک کنید [ View All Data as XML ] Get XML for All Data
ردیف کد عنوان فارسی سال تحصیلی شماره بازیابی دانشگاه یا مركز رشته تحصیلی XML مشاهده
1 18479 ف‍رم‍ولاس‍ي‍ون‌ و ب‍ررس‍ي‌ خ‍واص‌ ف‍ي‍زي‍ك‍وش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ اس‍پ‍ري‌ دي‌ ات‍ي‍ل‌ ت‍ولام‍ي‍د 1388 Get XML Data View Profile 276 بار
2 18478 ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ت‍غ‍ي‍ي‍ر آس‍ت‍ي‍گ‍م‍ات‍ي‍س‍م‌ ب‍ع‍د از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ي‌ ن‍اخ‍ن‍ك‌ در ب‍ي‍م‍اران‍ي‌ ك‍ه‌ در ب‍ي 1388 Get XML Data View Profile 238 بار
3 18477 ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ش‍ي‍وع‌ اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ي‌ و ال‍گ‍وي‌ ع‍لام‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ آن‌ در دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ ورودي‌ 1385 دان‍ش‍گ 1388 Get XML Data View Profile 254 بار
4 18476 ب‍ررس‍ي‌ ن‍ه‌ س‍ال‍ه‌ ت‍روم‍اي‌ طح‍ال‌ در ب‍ي‍م‍اران‌ ت‍روم‍ات‍ي‍زه‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍رك‍ز ت‍روم‍اي‌ ب 1388 Get XML Data View Profile 251 بار
5 18475 ارزي‍اب‍ي‌ ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ ب‍ي‍ول‍وژي‍ك‌ اث‍رات‌ ض‍د ب‍اك‍ت‍ري‌ و ض‍د ت‍وم‍وري‌ چ‍ال‍ك‍ون‌ ه‍اي‌ 3 - (4 - ت‍ري‌ ف‍ل‍ورو م‍ 1388 Get XML Data View Profile 386 بار
6 18474 ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ پ‍اي‍اي‍ي‌ و رواي‍ي‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ف‍ارس‍ي‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ Oral Health Impact Profile (OHIP-14) در س‍ن‍ج‍ش‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ 1387-88 Get XML Data View Profile 267 بار
7 18473 ب‍ررس‍ي‌ اث‍رات‌ ف‍ع‍ال‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ س‍طح‍ي‌ ع‍ص‍اره‌ آب‍ي‌ س‍ه‌ گ‍ي‍اه‌ داروي‍ي‌ گ‍ل‍پ‍ر،ت‍رخ‍ون‌ و زي‍ره‌ س‍ب‍ز ر 1388 Get XML Data View Profile 251 بار
8 18472 ب‍ررس‍ي‌ ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ ش‍ن‍واي‍ي‌ س‍اق‍ه‌ م‍غ‍ز در ب‍ي‍م‍اري‌ ك‍م‌ ك‍اري‌ غ‍ده‌ ت‍ي‍روئ‍ي‍د 1388 Get XML Data View Profile 243 بار
9 18471 ب‍ررس‍ي‌ س‍م‍ي‍ت‌ ك‍ب‍دي‌ و ك‍ل‍ي‍وي‌ ع‍ص‍اره‌ م‍ت‍ان‍ول‍ي‌ گ‍ي‍اه‌ ك‍ور در م‍وش‌ ص‍ح‍رائ‍ي‌ 1388 Get XML Data View Profile 265 بار
10 18470 ب‍رآورد م‍ي‍ان‍گ‍ي‍ن‌ و م‍ح‍دوده‌ طب‍ي‍ع‍ي‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ك‍ل‍س‍ي‍م‌ ب‍ه‌ ك‍رات‍ي‍ن‌ در ي‍ك‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ادرار ت‍ص‍ادف‍ 1388 Get XML Data View Profile 221 بار
11 18469 ب‍ررس‍ي‌ ع‍وارض‌ ب‍ت‍ا- ت‍الاس‍م‍ي‌ م‍اژور درب‍ي‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍رك‍ز ب‍ي‍م‍اري‍ه‍اي‌ خ‍اص‌ ك 1388 Get XML Data View Profile 243 بار
12 18468 ب‍ررس‍ي‌ ك‍ش‍ت‌ ب‍اف‍ت‌ گ‍ي‍اه‌ ش‍اه‍دان‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ س‍وس‍پ‍ان‍س‍ي‍ون‌ از ن‍ظر ت‍ول‍ي‍د م‍اده‌ اص‍ل‍ي‌ ت‍ت‍را 1388 Get XML Data View Profile 252 بار
13 18467 غ‍رب‍ال‍گ‍ي‍ري‌ اث‍ر س‍ي‍ت‍وت‍وك‍س‍ي‍س‍ت‍ه‌ 11 گ‍ي‍اه‌ داروي‍ي‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از WST- 1 aassay و LDH assay در رده‌ ه‍اي‌ س‍ل‍و 1388 Get XML Data View Profile 238 بار
14 18466 ب‍ررس‍ي‌ ان‍دي‍ك‍اس‍ي‍ون‌ ت‍ج‍وي‍ز ك‍ل‍وم‍ي‍ف‍ن‌ س‍ي‍ت‍رات‌ در م‍راج‍ع‍ي‍ن‌ ب‍ا ع‍ل‍ت‌ ن‍ازاي‍ي‌ ب‍ه‌ م‍طب‌ خ‍ص 1388 Get XML Data View Profile 238 بار
15 18465 م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ن‍ت‍اي‍ج‌ درم‍ان‍ي‌ روش‌ غ‍ي‍ر ج‍راح‍ي‌ Ponseti ، ب‍ا روش‌ ج‍راح‍ي‌ Turco در درم‍ان‌ پ‍اج‍ن‍ب‍ري‌ (Clubfoot) م‍ادرزا 1387 Get XML Data View Profile 215 بار
16 18464 ب‍ررس‍ي‌ ك‍ش‍ت‌ ب‍اف‍ت‌ گ‍ي‍اه‌ ش‍اه‍دان‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ك‍ال‍وس‌ از ن‍ض‍ر ت‍ول‍ي‍د م‍اده‌ اص‍ل‍ي‌ ت‍ت‍راه‍درو ك‍ا 1388 Get XML Data View Profile 248 بار
17 18463 ام‍ك‍ان‌ س‍ن‍ج‍ي‌ ح‍ذف‌ آم‍ون‍ي‍م‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‍داز پ‍وم‍ي‍س‌ و خ‍اك‌ رن‍گ‍ب‍ر ب‍ازي‍اف‍ت‍ي‌ از ص‍ن‍اي‍ع‌ روغ‍ن 1387-1388 Get XML Data View Profile 225 بار
18 18462 ب‍ررس‍ي‌ ت‍غ‍ي‍رات‌ PH ت‍رش‍ح‍ات‌ ح‍ل‍ق‌ در ع‍م‍ل‌ س‍زاري‍ن‌ ت‍ح‍ت‌ ب‍ي‍ه‍وش‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ 1388 Get XML Data View Profile 244 بار
19 18461 ب‍ررس‍ي‌ ش‍ي‍وع‌ خ‍ش‍ك‍ي‌ ده‍ان‌ و ك‍اه‍ش‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد غ‍دد ب‍زاق‍ي‌ در ه‍م‍راه‍ان‌ م‍رد ب‍ي‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ك‍ 1387-1388 Get XML Data View Profile 193 بار
20 18460 س‍ن‍ت‍ز م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ج‍دي‍د -Nك‍لاي‍ك‍ول‍ه‌ آري‍ل‌ پ‍ي‍پ‍رازي‍ن‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ع‍وام‍ل‌ ب‍ال‍ق‍وه‌ ض‍د م‍الاري‍ا 1388 Get XML Data View Profile 255 بار
21 18459 ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍ب‍ودي‍پ‍ي‍ن‌ ب‍ر م‍ت‍غ‍ي‍ره‍اي‌ ه‍م‍و دي‍ن‍ام‍ي‍ك‍ي‌، ال‍ك‍ت‍ري‍ك‍ي‌ و ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ ب‍اف‍ت 1387 Get XML Data View Profile 237 بار
22 18458 ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ض‍ددردي‌ و ض‍د ال‍ت‍ه‍اب‍ي‌ م‍ش‍ت‍ق‌ ج‍دي‍د ري‍ج‍د ش‍ده‌4- پ‍روپ‍وك‍س‍ي‌ ب‍ن‍زوپ‍ي‍ران‍ي‌3 و4- دي‌ ه‍ي 1388 Get XML Data View Profile 267 بار
23 18457 ب‍ررس‍ي‌ ن‍ت‍اي‍ج‌ رژي‍م‌ درم‍ان‍ي‌ گ‍ن‍ادوت‍روب‍ي‍ن‌ ب‍ا دوز پ‍اي‍ي‍ن‌ ب‍ه‌ روش‌ اف‍زاي‍ش‌ ب‍ا Low-Dose step-Up و م‍ق‍اي‍س 1388 Get XML Data View Profile 319 بار
24 18456 ب‍ررس‍ي‌ ش‍ي‍وع‌ ك‍ي‍س‍ت‌ ه‍اي‌ ادن‍ت‍وژن‍ي‍ك‌ در م‍راك‍ز پ‍ات‍ول‍وژي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ك‍رم‍ان‌ در 1378-1388 Get XML Data View Profile 243 بار
25 18455 ب‍ررس‍ي‌ م‍ق‍اي‍س‍ه‍اي‌ ن‍ت‍اي‍ج‌ درم‍ان‍ه‍اي‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ در ب‍ي‍م‍اران‌ ن‍ورال‍ژي‌ ت‍ري‌ ژم‍ي‍ن‍ال‌ در م‍راك 1387-1388 Get XML Data View Profile 233 بار
صفحه 1 از 140    
اولین
قبلی
1
...
 
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.18 seconds with 127 queries by YEKTAWEB 3890