«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده پایان‌نامه ::
برای مرتب سازی بر اساس گزینه دلخواه روی عنوان ستون ها کلیک کنید [ View All Data as XML ] Get XML for All Data
ردیف کد عنوان فارسی سال تحصیلی شماره بازیابی دانشگاه یا مركز رشته تحصیلی XML مشاهده
26 40525 ع‍وارض‌ داخ‍ل‌ ج‍م‍ج‍م‍ه‌اي‌ ع‍ف‍ون‍ت‍ه‍اي‌ گ‍وش‌ م‍ي‍ان‍ي‌ ‌‌ ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 472 بار
27 40435 ب‍ررس‍ي‌ دوس‍ال‍ه‌ ب‍ي‍م‍اري‌ ان‍دوك‍اردي‍ت‌ ب‍اك‍ت‍ري‍ال‌ در ب‍خ‍ش‌ ع‍ف‍ون‍ي‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ پ‍ه‍ل‍وي‌ ‌‌ ‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 405 بار
28 40333 ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍اي‌ اع‍ت‍ي‍اد ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در و ال‍ك‍ل‌ در اي‍ران‌ ‌‌ ‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 507 بار
29 39820 روان‍پ‍زش‍ك‍ي‌ و م‍ذه‍ب‌ ‌‌ ‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 416 بار
30 39697 ان‍دي‍ك‍اس‍ي‍ون‌ و ك‍ن‍ت‍ران‍دي‍م‍اس‍ي‍ون‍ه‍اي‌ اس‍پ‍ل‍ن‍ك‍ت‍وم‍ي‌ و ع‍وارش‌ ب‍ع‍د از ع‍م‍ل‌ ‌‌ ‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 427 بار
31 39565 ب‍رون‍ش‍ك‍ت‍اري‌ و درم‍ان‌ آن‌ ‌‌ ‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 403 بار
32 39249 ن‍ورال‍ژي‌ دي‍س‍ك‍ال‌ اول‍ي‍ه‌ و ث‍ان‍وي‍ه‌ و ت‍ش‍خ‍ي‍ص‌ اف‍ت‍راق‍ي‌ آن‍ه‍ا ‌‌ ‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 400 بار
33 39119 م‍طال‍ع‍ه‌ ك‍م‍پ‍ل‍ك‍س‌ پ‍ذي‍رن‍ده‌ ان‍س‍ول‍ي‍ن‌ ل‍ي‍پ‍وزوم‌ ‌‌ ب‍ي‍وش‍ي‍م‍ي‌ Get XML Data View Profile 405 بار
34 39109 ب‍ررس‍ي‌ س‍ن‍گ‍ه‍اي‌ اورات‍ي‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ادراري‌ ‌‌ ‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 398 بار
35 39045 ع‍ل‍ل‌ ف‍ش‍ارخ‍ون‌ در اطف‍ال‌ ‌‌ ‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 410 بار
36 38933 اف‍زاي‍ش‌ ف‍ش‍ارخ‍ون‌ ش‍ري‍ان‍ي‌ ن‍اش‍ي‌ از ن‍اه‍ن‍ج‍اري‍ه‍اي‌ ش‍ري‍ان‌ ك‍ل‍ي‍وي‌ ‌‌ ‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 415 بار
37 38522 ب‍ررس‍ي‌ اث‍رات‌ درم‍ان‍ي‌ و ع‍وارض‌ ت‍رك‍ي‍ب‌ ت‍ري‍م‍ت‍وپ‍ري‍م‌ س‍ول‍ف‍ام‍ت‍وك‍س‍ازول‌ ‌‌ ‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 402 بار
38 38515 درم‍ان‌ م‍ي‍ل‍وم‌ م‍ول‍ت‍ي‍پ‍ل‌ ب‍ا م‍ل‍ف‍الان‌ و آن‍دوك‍س‍ان‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ آن‍ه‍ا ‌‌ ‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 447 بار
39 38472 آگ‍ام‍ا گ‍ل‍ب‍ول‍ي‍ن‍م‍ي‌ در ك‍ودك‍ان‌ ‌‌ ‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 427 بار
40 38327 ك‍ودك‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ي‍ك‌ واح‍د روان‌ ت‍ن‍ي‌ ‌‌ ‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 422 بار
41 38242 درم‍ان‌ ك‍وري‍وك‍ارس‍ي‍ن‍وب‍ا آك‍ت‍ي‍ن‍وم‍ي‍س‍ي‍ن‌ D ‌‌ ‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 407 بار
42 38193 ع‍وارض‌ ج‍راح‍ي‌ آئ‍ورت‌ ش‍ك‍م‍ي‌ و ش‍رائ‍ي‍ن‌ م‍ح‍ي‍طي‌ ‌‌ ‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 428 بار
43 38033 ك‍ول‍ون‌ س‍ي‍گ‍م‍وئ‍ي‍د ‌‌ ‌ك‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ي‌ آن‍ات‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 447 بار
44 37485 س‍و> ج‍ذب‌ ه‍اي‌ ن‍اش‍ي‌ از ان‍گ‍ل‍ه‍ا ‌‌ ‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 448 بار
45 37259 ن‍ك‍ات‌ ت‍ازه‌ در درم‍ان‌ س‍رطان‌ پ‍س‍ت‍ان‌ ‌‌ ‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 548 بار
46 37255 ف‍ي‍س‍ت‍ول‍ه‍اي‌ ش‍ري‍ان‍ي‌ وري‍دي‌ ت‍روم‍ات‍ي‍ك‌ و درم‍ان‌ آن‍ه‍ا ‌‌ ‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 533 بار
47 37196 ع‍ق‍ب‌ اف‍ت‍ادگ‍ي‌ وزن‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ س‍ن‌ ح‍ام‍ل‍گ‍ي‌ در ن‍وزادان‌ ‌‌ ‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 541 بار
48 36742 گ‍ل‍وم‍رول‍ون‍ف‍ري‍ت‌ م‍ام‍ب‍ران‍و و درم‍ان‌ آن‌ ب‍ا ك‍ورت‍ون‌ و اي‍م‍ون‍وس‍وپ‍رس‍وره‍ا ‌‌ ‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 413 بار
49 36640 درم‍ان‌ آرت‍ري‍ت‌ روم‍ات‍وئ‍ي‍د ب‍ال‍وام‍ي‍زول‌ ‌‌ ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 428 بار
50 36529 ب‍رداش‍ت‌ ه‍اي‌ ت‍ازه‌ درب‍اره‌ پ‍اراپ‍س‍ي‍ك‍ول‍ژي‌ ‌‌ ‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 439 بار
صفحه 2 از 2033     
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.39 seconds with 127 queries by YEKTAWEB 3921