«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده پایان‌نامه ::
برای مرتب سازی بر اساس گزینه دلخواه روی عنوان ستون ها کلیک کنید [ View All Data as XML ] Get XML for All Data
ردیف کد عنوان فارسی سال تحصیلی شماره بازیابی دانشگاه یا مركز رشته تحصیلی XML مشاهده
51 36522 ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ ال‍ك‍ت‍رول‍ي‍ت‍ي‌ پ‍س‌ از ض‍رب‍ه‌ دري‍اف‍ت‌ ‌‌ ‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 197 بار
52 36161 م‍راق‍ب‍ت‌ه‍اي‌ ق‍ب‍ل‌ و ب‍ع‍د از اع‍م‍ال‌ ج‍راح‍ي‌ ‌‌ ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 200 بار
53 36068 م‍ك‍ان‍ي‍س‍م‌ اث‍ر دي‍ورت‍ي‍ك‍ه‍ا ‌‌ ‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 190 بار
54 35818 ب‍ررس‍ي‌ ي‍ك‍س‍ال‍ه‌ م‍وارد ب‍ي‍م‍اري‌ دي‍ف‍ت‍ري‌ از ن‍ظر ب‍ال‍ي‍ن‍ي‌ و آزم‍اي‍ش‍گ‍اه‍ي‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍اي‌ ع‍ف‍ون‍ي‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ پ‍ه‍ل‍وي‌ ‌‌ ‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 194 بار
55 35617 م‍س‍ائ‍ل‌ ج‍ن‍س‍ي‌ در ك‍ودك‍ان‌ ‌‌ ‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 207 بار
56 35560 م‍وارد اس‍ت‍ف‍اده‌ از ق‍طر ع‍رض‍ي‌ س‍رج‍ن‍ي‍ن‌ در م‍ام‍ائ‍ي‌ و اطف‍ال‌ ‌‌ ‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 197 بار
57 35559 ف‍ت‍ق‌ ه‍اي‌ ج‍دار ش‍ك‍م‌ در ش‍ي‍رخ‍واران‌ و ك‍ودك‍ان‌ ‌‌ ‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 196 بار
58 35445 پ‍ي‍ش‍گ‍ي‍ري‌ و درم‍ان‌ ع‍ف‍ون‍ت‌ ه‍اي‌ ب‍ع‍د از اع‍م‍ال‌ ج‍راح‍ي‌ زن‍ان‌ و م‍ام‍ائ‍ي‌ ‌‌ ‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 183 بار
59 35293 س‍ق‍وط ن‍اگ‍ه‍ان‍ي‌ دي‍د ‌‌ ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 200 بار
60 35149 م‍ن‍ون‍وك‍ل‍ئ‍وزان‍ف‍ك‍س‍ي‍وز در ك‍ودك‍ان‌ ‌‌ ‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 188 بار
61 35056 گ‍زارش‌ م‍وارد ش‍وك‌ س‍پ‍ت‍ي‍ك‌ در ب‍خ‍ش‌ زن‍ان‌ و زاي‍م‍ان‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ اق‍ب‍ال‌ ‌‌ ‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 172 بار
62 34978 س‍رطان‍ه‍اي‌ ت‍ح‍ت‍ان‍ي‌ م‍ري‌ و آم‍ار ده‌ س‍ال‍ه‌ آن‌ در ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ س‍ي‍ن‍ا ‌‌ ‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 192 بار
63 34447 ك‍ارب‍رد دان‍ازول‌ در درم‍ان‌ آن‍دوم‍ت‍ري‍وز ‌‌ ‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 188 بار
64 33886 ك‍ارب‍رد م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ پ‍لاس‍م‍ائ‍ي‌ خ‍ون‌ در اخ‍ت‍لالات‌ ان‍ع‍ق‍ادي‌ ‌‌ ‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 201 بار
65 33804 ت‍ازه‌ ه‍اي‌ س‍ن‍درم‍ن‍ف‍روت‍ي‍ك‌ درك‍ودك‍ان‌ ‌‌ ‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 191 بار
66 33521 م‍طال‍ع‍ه‌ ك‍م‍پ‍ل‍ك‍س‌ پ‍ذي‍رن‍ده‌ ك‍ل‍وك‍اك‍ن‌ ل‍ي‍پ‍وزوم‌ ‌‌ ب‍ي‍وش‍ي‍م‍ي‌ ب‍ي‍وش‍ي‍م‍ي‌ Get XML Data View Profile 203 بار
67 33493 ن‍وآوري‍ه‍اي‌ درم‍ان‍ي‌ در س‍رطان‍ه‍ا ‌‌ ‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 206 بار
68 33329 ب‍ررس‍ي‌ ت‍وم‍وره‍اي‌ روده‌ ب‍اري‍ك‌ در ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ س‍ي‍ن‍ا ‌‌ ‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 188 بار
69 33284 درم‍ان‌ م‍ي‍گ‍رن‌ ‌‌ ‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 190 بار
70 33185 ان‍دي‍ك‍اس‍ي‍ون‍ه‍اي‌ ت‍ح‍ري‍ك‌ طاي‍م‍ان‌ و روش‍ه‍اي‌ اي‍ج‍اد آن‌ ‌‌ ‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 206 بار
71 33149 وول‍ووواژي‍ن‍ي‍س‍ت‌ ه‍ا ‌‌ ‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 188 بار
72 33092 ب‍ررس‍ي‌ وض‍ع‍ي‍ت‌ و ش‍راي‍ط ج‍ن‍ي‍ن‌ ق‍ب‍ل‌ از زاي‍م‍ان‌ ‌‌ ‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 221 بار
73 33052 درم‍ان‌ اول‍س‍رپ‍پ‍ت‍ي‍ك‌ ‌‌ ‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 203 بار
74 32968 رت‍ي‍ن‍وب‍لاس‍ت‍وم‍ا و ت‍ش‍خ‍ي‍ص‌ اف‍ت‍راق‍ي‌ آن‌ ‌‌ ‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 194 بار
75 32959 ه‍ي‍پ‍رت‍ان‍س‍ي‍ون‌ اس‍ان‍س‍ي‍ل‌ ‌‌ ‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ Get XML Data View Profile 217 بار
صفحه 3 از 2033     
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.37 seconds with 127 queries by YEKTAWEB 3921