«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده پایان‌نامه ::
برای مرتب سازی بر اساس گزینه دلخواه روی عنوان ستون ها کلیک کنید [ View All Data as XML ] Get XML for All Data
ردیف کد عنوان فارسی سال تحصیلی شماره بازیابی دانشگاه یا مركز رشته تحصیلی XML مشاهده
50751 48744 ب‍ررس‍ي‌ اث‍رات‌ س‍اي‍ت‍وت‍وك‍س‍ي‍ك‌ چ‍ن‍د گ‍ون‍ه‌ ج‍ل‍ب‍ك‌ آب‍ه‍اي‌ ع‍س‍ل‍وي‍ه‌ ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ ف‍ارم‍اك‍وگ‍ن‍وزي‌ Get XML Data View Profile 120 بار
50752 48745 م‍ع‍ت‍ب‍رس‍ازي‌ روش‌ ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ و ت‍س‍ت‌ ح‍لال‍ي‍ت‌ ق‍رص‌ Granisetron ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ ش‍ي‍م‍ي‌ داروي‍ي‌ Get XML Data View Profile 144 بار
50753 48746 م‍ع‍ت‍ب‍ر س‍ازي‌ روش‌ ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ و ت‍س‍ت‌ ح‍لال‍ي‍ت‌ ق‍رص‌ Zolpidem ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ ش‍ي‍م‍ي‌ داروي‍ي‌ Get XML Data View Profile 119 بار
50754 48747 ب‍ررس‍ي‌ اث‍رات‌ درم‍ان‍ي‌ IMOD در ي‍ك‌ م‍دل‌ ح‍ي‍وان‍ي‌ IBD ال‍ق‍ا ش‍ده‌ ت‍وس‍ط TNBS ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ س‍م‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ داروش‍ن‍اس‍ي‌ Get XML Data View Profile 123 بار
50755 48748 ت‍ه‍ي‍ه‌ ات‍وزوم‍ه‍اي‌ ك‍ل‍ون‍ازپ‍ام‌ و ب‍ررس‍ي‌ ج‍ذب‌ پ‍وس‍ت‍ي‌ آن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ب‍رون‌ ت‍ن‍ي‌ ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ ف‍ارم‍اس‍ي‍وت‍ي‍ك‍س‌ Get XML Data View Profile 128 بار
50756 48749 ارزي‍اب‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ك‍م‍پ‍ل‍ي‍ان‍س‌ داروي‍ي‌ و رض‍اي‍ت‍م‍ن‍دي‌ ب‍ي‍م‍اران‌ م‍ص‍رف‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ داروه‍اي‌ درم‍ان‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ اس‍ت‍ئ‍وپ‍روز ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ داروس‍ازي‌ ب‍ال‍ي‍ن‍ي‌ Get XML Data View Profile 112 بار
50757 48750 ب‍ررس‍ي‌ م‍وت‍اس‍ي‍ون‌ ژن‌ 23Sr RNA اس‍ت‍رپ‍ت‍وك‍وك‍وس‌ پ‍اي‍وژن‍ز در ب‍روز م‍ق‍اوم‍ت‌ ب‍ه‌ م‍اك‍رول‍ي‍ده‍ا ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ ب‍ي‍وت‍ك‍ن‍ول‍وژي‌ داروي‍ي‌ Get XML Data View Profile 144 بار
50758 48751 ب‍ررس‍ي‌ ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ غ‍ل‍ظت‍ي‌ گ‍ام‍ات‍وك‍وف‍رول‌ Vit E در ف‍رآوري‌ ح‍رارت‍ي‌ ب‍رخ‍ي‌ از ان‍واع‌ ك‍ن‍ج‍د اي‍ران‌ ت‍وس‍ط HPLC ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ ك‍ن‍ت‍رل‌ دارو و غ‍ذا Get XML Data View Profile 126 بار
50759 48752 ب‍ررس‍ي‌ اث‍رات‌ آن‍ت‍ي‌ اول‍س‍ر پ‍پ‍ت‍ي‍ك‌ ع‍ص‍اره‌ گ‍ي‍اه‌ ب‍ادآورد ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ ف‍ارم‍اك‍وگ‍ن‍وزي‌ Get XML Data View Profile 111 بار
50760 48753 ب‍ررس‍ي‌ س‍طح‌ پ‍لاس‍م‍اي‍ي‌ وي‍ت‍ام‍ي‍ن‌ A در داوطل‍ب‍ان‌ س‍ال‍م‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ ك‍ن‍ت‍رل‌ دارو غ‍ذا Get XML Data View Profile 146 بار
50761 48754 ردي‍اب‍ي‌ اح‍ت‍م‍ال‌ ت‍ق‍ل‍ب‌ در اف‍زودن‌ ش‍ي‍ري‍ن‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ه‍اي‌ غ‍ي‍ر ق‍ن‍دي‌ در ب‍رخ‍ي‌ از ن‍وش‍اب‍ه‌ ه‍اي‌ غ‍ي‍ر رژي‍م‍ي‌ ت‍ول‍ي‍د داخ‍ل‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ك‍ن‍ي‍ك‌ رزون‍ان‍س‌ م‍غ‍ن‍اطي‍س‌ ه‍س‍ت‍ه‌ اي‌ ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ ش‍ي‍م‍ي‌ داروي‍ي‌ Get XML Data View Profile 140 بار
50762 48755 ت‍ه‍ي‍ه‌ ات‍وزوم‍ه‍اي‌ ري‍س‍پ‍ري‍دون‌ و ب‍ررس‍ي‌ ج‍ذب‌ پ‍وس‍ت‍ي‌ آن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ب‍رون‌ ت‍ن‍ي‌ ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ ف‍ارم‍اس‍ي‍وت‍ي‍ك‍س‌ Get XML Data View Profile 139 بار
50763 48756 ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر س‍ي‍ن‍رژي‍س‍ت‍ي‌ ب‍ي‍وس‍ورف‍اك‍ت‍ان‍ت‌ ج‍دا ش‍ده‌ از س‍ودوم‍ون‍اس‌ آئ‍روژي‍ن‍وزا و س‍اي‍ر آن‍ت‍ي‌ ب‍ي‍وت‍ي‍ك‍ه‍اي‌ راي‍ج‌ در س‍وي‍ه‌ ه‍اي‌ اس‍ت‍اف‍ي‍ل‍وك‍وك‍وس‌ اورئ‍وس‌ م‍ق‍اوم‌ ب‍ه‌ م‍ت‍ي‌ س‍ي‍ل‍ي‍ن‌ ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ ك‍ن‍ت‍زل‌ دارو و غ‍ذا Get XML Data View Profile 141 بار
50764 48757 ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ع‍ص‍اره‌ گ‍ي‍اه‌ ع‍ل‍ف‌ چ‍اي‌ روي‌ س‍ن‍درم‌ روده‌ ت‍ح‍ري‍ك‌ پ‍ذي‍ر در م‍وش‌ ص‍ح‍راي‍ي‌ ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ س‍م‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ و داروش‍ن‍اس‍ي‌ Get XML Data View Profile 123 بار
50765 48758 س‍ن‍ت‍ز و ارزي‍اب‍ي‌ م‍ق‍دم‍ات‍ي‌ ك‍م‍پ‍ل‍ك‍س‌ ت‍ام‍وك‍س‍ي‍ف‍ن‌ گ‍ل‍وگ‍ز پ‍ورف‍ي‍ري‍ن‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ي‍ك‌ ت‍رك‍ي‍ب‌ ض‍د س‍رطان‌ ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ ش‍ي‍م‍ي‌ داروي‍ي‌ Get XML Data View Profile 89 بار
50766 48759 ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ م‍ق‍دار ك‍ل‍ش‍ي‌ س‍ي‍ن‌ در چ‍ن‍د گ‍ون‍ه‌ ك‍ل‍ش‍ي‍ك‍وم‌ اي‍ران‌ ب‍ه‌ روش‌ HNMR و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا روش‌ HPLC ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ ش‍ي‍م‍ي‌ داروي‍ي‌ Get XML Data View Profile 138 بار
50767 48760 ارزي‍اب‍ي‌ اث‍رات‌ درم‍ان‍ي‌ آت‍ورواس‍ت‍ات‍ي‍ن‌ در ب‍ي‍م‍اري‌ پ‍س‍وري‍ازي‍س‌ ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ داروس‍ازي‌ ب‍ال‍ي‍ن‍ي‌ Get XML Data View Profile 132 بار
50768 48761 ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر م‍ك‍م‍ل‌ پ‍ل‍ي‌ اك‍س‍ي‍دان‌ ب‍ر روي‌ وض‍ع‍ي‍ت‌ اك‍س‍ي‍دات‍ي‍واس‍ت‍رس‌ و ك‍ن‍ت‍رل‌ ق‍ن‍د در ب‍ي‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ دي‍اب‍ت‌ ن‍وع‌ 2 ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ داروس‍ازي‌ ب‍ال‍ي‍ن‍ي‌ Get XML Data View Profile 129 بار
50769 48762 ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر م‍ك‍م‍ل‌ س‍ل‍ن‍ي‍وم‌ ب‍ر روي‌ وض‍ع‍ي‍ت‌ اك‍س‍ي‍دات‍ي‍و اس‍ت‍رس‌ و ك‍ن‍ت‍رل‌ ق‍ن‍د در ب‍ي‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ دي‍اب‍ت‌ ن‍وع‌ 2 ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ داروس‍ازي‌ ب‍ال‍ي‍ن‍ي‌ Get XML Data View Profile 151 بار
50770 48763 ب‍ررس‍ي‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ Daclizumab در درم‍ان‌ GVHD ح‍اد م‍ق‍اوم‌ ب‍ه‌ اس‍ت‍روئ‍ي‍د در ك‍ودك‍ان‌ ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ داروس‍ازي‌ ب‍ال‍ي‍ن‍ي‌ Get XML Data View Profile 126 بار
50771 48764 ب‍ررس‍ي‌ غ‍ل‍ظت‌ س‍ل‍ن‍ي‍وم‌ در م‍رح‍ل‍ه‌ ت‍ش‍خ‍ي‍ص‍ي‌ در ب‍ي‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍رطان‌ خ‍ون‌ ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ داروس‍ازي‌ ب‍ال‍ي‍ن‍ي‌ Get XML Data View Profile 139 بار
50772 48765 ب‍ررس‍ي‌ اث‍رات‌ پ‍ل‍ي‌ م‍ورف‍ي‍س‍م‌ آن‍زي‍م‌ ه‍ااي‌ MDR1 CYP3A5 CYP3A4 ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ داروس‍ازي‌ ب‍ال‍ي‍ن‍ي‌ Get XML Data View Profile 110 بار
50773 48766 ت‍ول‍ي‍د N اس‍ت‍ي‍ل‌ D گ‍ل‍وك‍ز آم‍ي‍ن‌ و ب‍ه‍ي‍ن‍ه‌ س‍ازي‌ ت‍ول‍ي‍د آن‌ ت‍وس‍ط آن‍زي‍م‌ ك‍ي‍ت‍ي‍ن‍از ح‍اص‍ل‌ از م‍ي‍ك‍رو ارگ‍ان‍ي‍س‍م‌ ه‍اي‌ ج‍دا س‍ازي‌ ش‍ده‌ 404ص‌ ب‍ي‍وت‍ك‍ن‍ول‍وژي‌ داروي‍ي‌ گ‍روه‌ ب‍ي‍وت‍ك‍ن‍ول‍وژي‌ داروي‍ي‌ Get XML Data View Profile 114 بار
50774 48767 ك‍ل‍ون‌ ك‍ردن‌ و ب‍ي‍ان‌ ژن‌ ك‍ل‍س‍ت‍رول‌ اك‍س‍ي‍داز Rhodococcus ج‍دا ش‍ده‌ از خ‍اك‌ 89ص‌ ب‍ي‍وت‍ك‍ن‍ول‍وژي‌ داروي‍ي‌ گ‍روه‌ ب‍ي‍وت‍ك‍ن‍ول‍وژي‌ داروي‍ي‌ Get XML Data View Profile 143 بار
50775 48768 ك‍ري‍س‍ت‍ال‍ي‍زاس‍ي‍ون‌ لاك‍ت‍وز ب‍ه‌ روش‌ ض‍د ح‍لال‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ت‍ه‍ي‍ه‌ ذرات‌ ح‍ام‍ل‌ ب‍راي‌ ف‍رم‍ولاس‍ي‍ون‌ پ‍ودر ه‍اي‌ خ‍ش‍ك‌ اس‍ت‍ن‍ش‍اق‍ي‌ ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ ف‍ارم‍اس‍ي‍وت‍ي‍ك‍س‌ Get XML Data View Profile 122 بار
صفحه 2031 از 2033     
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.48 seconds with 127 queries by YEKTAWEB 3862