«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده پایان‌نامه ::
برای مرتب سازی بر اساس گزینه دلخواه روی عنوان ستون ها کلیک کنید [ View All Data as XML ] Get XML for All Data
ردیف کد عنوان فارسی سال تحصیلی شماره بازیابی دانشگاه یا مركز رشته تحصیلی XML مشاهده
50776 48769 ب‍ررس‍ي‌ disposition اي‍م‍ات‍ي‍ن‍ي‍ب‌ در ك‍ب‍د پ‍رف‍ي‍وژ ش‍ده‌ م‍وش‌ ص‍ح‍راي‍ي‌ ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ ف‍ارم‍اس‍ي‍وت‍ي‍ك‍س‌ Get XML Data View Profile 108 بار
50777 48770 ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ت‍داخ‍ل‍ي‌ م‍ه‍ار ن‍ي‍ت‍ري‍ك‌ اك‍س‍اي‍د س‍ن‍ت‍ت‍از ال‍ق‍اي‍ي‌ ب‍ا م‍ه‍ار ك‍ن‍ن‍ده‌ Cox 2 ب‍ر ح‍اف‍ظه‌ ف‍ض‍اي‍ي‌ retention در م‍دل‌ م‍ازآب‍ي‌ م‍وري‍س‌ ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ س‍م‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ داروش‍ن‍اس‍ي‌ Get XML Data View Profile 121 بار
50778 48771 ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر م‍ه‍ار پ‍روت‍ئ‍ي‍ن‌ ك‍ي‍ن‍از A ب‍ر ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ ح‍اف‍ظه‌ ن‍اش‍ي‌ از ت‍زري‍ق‌ داخ‍ل‌ ه‍ي‍پ‍وك‍ام‍پ‌ B amyloid و ارزي‍اب‍ي‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍اي‌ اس‍ت‍رس‌ اك‍س‍ي‍دات‍ي‍و در م‍دل‌ MWM ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ س‍م‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ داروش‍ن‍اس‍ي‌ Get XML Data View Profile 128 بار
50779 48772 م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍اث‍ي‍ر دو داروي‌ ف‍ل‍وك‍س‍ت‍ي‍ن‌ و س‍ي‍ت‍ال‍وپ‍رام‌ ب‍ر ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ خ‍واب‌ ب‍ي‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ ع‍م‍ده‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ق‍ي‍اس‌ Pittsburgh sleep qualityindes ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ داروس‍ازي‌ ب‍ال‍ي‍ن‍ي‌ Get XML Data View Profile 144 بار
50780 48773 ب‍ه‍ي‍ن‍ه‌ س‍ازي‌ روش‌ وان‍ي‍ل‍ي‍ن‌ ج‍ه‍ت‌ ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ آن‍ت‍وس‍ي‍ان‍ي‍ن‌ و ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ه‍م‍زم‍ان‌ ف‍اك‍ت‍وره‍اي‌ م‍وث‍ر دران‍ج‍ام‌ واك‍ن‍ش‌ ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ ك‍ن‍ت‍رل‌ دارو غ‍ذا Get XML Data View Profile 116 بار
50781 48774 ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ح‍ام‍ل‌ ه‍او زم‍ان‌ اخ‍ت‍لاط ب‍ر ج‍اي‍گ‍زي‍ن‍ي‌ اف‍ش‍ان‍ه‌ ب‍ودزان‍اي‍د از ف‍رم‍ولاس‍ي‍ون‌ ه‍اي‌ پ‍ودر خ‍ش‍ك‌ اس‍ت‍ن‍ش‍اق‍ي‌ ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ ف‍ارم‍اس‍ي‍وت‍ي‍ك‍س‌ Get XML Data View Profile 137 بار
50782 48775 ت‍ه‍ي‍ه‌ و ارزي‍اب‍ي‌ ن‍ان‍وذرات‌ ك‍ات‍ي‍وزان‌ ج‍ه‍ت‌ دارورس‍ان‍ي‌ خ‍وراك‍ي‌ داروه‍اي‌ ض‍د س‍رطان‌ 99ص‌ ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ ف‍ارم‍اس‍ي‍وت‍ي‍ك‍س‌ Get XML Data View Profile 141 بار
50783 48776 ف‍رم‍ولاس‍ي‍ون‌ ش‍ك‍ل‌ داروي‍ي‌ ج‍ام‍د ن‍ع‍ن‍ا ف‍ل‍ف‍ل‍ي‌ ب‍راي‌ درم‍ان‌ ب‍ي‍م‍اري‌ س‍ن‍درم‌ روده‌ ت‍ح‍ري‍ك‌ پ‍ذي‍ر از طري‍ق‌ ت‍ه‍ي‍ه‌ ك‍پ‍س‍ول‌ ح‍اوي‌ پ‍ل‍ت‌ روك‍ش‌ ش‍ده‌ 96 ص‌ ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ ف‍ارم‍اس‍ي‍وت‍ي‍ك‍س‌ Get XML Data View Profile 115 بار
50784 48777 ب‍ررس‍ي‌ ع‍وارض‌ ج‍ان‍ب‍ي‌ ن‍اش‍ي‌ از م‍ص‍رف‌ چ‍ه‍اره‍ف‍ت‍ه‌اي‌ ك‍پ‍س‍ول‌ زع‍ف‍ران‌ در ب‍ي‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ درم‍ان‌ ب‍ا ف‍ل‍وك‍س‍ت‍ن‌ ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ داروس‍ازي‌ ب‍ال‍ي‍ن‍ي‌ Get XML Data View Profile 160 بار
50785 48778 ت‍ول‍ي‍د آن‍ت‍ي‌ ب‍ادي‌ م‍ن‍وك‍ل‍ون‍ال‌ ع‍ل‍ي‍ه‌ ل‍ن‍ف‍وم‌ غ‍ي‍ر ه‍وك‍چ‍ي‍ن‌ و ك‍ون‍ژوگ‍ه‌ ن‍م‍ودن‌ آن‌ ب‍اپ‍پ‍ت‍ي‍ده‍اي‌ غ‍ي‍ر ق‍اب‍ل‌ م‍ت‍اب‍ول‍ي‍زه‌ ن‍ش‍ان‍دار ش‍ده‌ ب‍ا 1 131 ب‍ا ه‍دف‌ درم‍ان‌ س‍رطان‌ خ‍ون‌ 99ص‌ داروس‍ازي‌ ه‍س‍ت‍ه‌اي‌ گ‍روه‌ داروس‍ازي‌ ه‍س‍ت‍ه‌اي‌ Get XML Data View Profile 138 بار
50786 48779 ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍ص‍رف‌ خ‍وراك‍ي‌ ج‍گ‍ر گ‍وس‍ف‍ن‍د ب‍ر روي‌ پ‍روف‍اي‍ل‌ ه‍ورم‍ون‌ ه‍اي‌ آن‍دروژن‍ي‍ك‌ ان‍س‍ان‌ در ادرار ب‍وي‍ژه‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ت‍س‍ت‍وس‍ت‍رون‌ ب‍ه‌ اپ‍ي‌ ت‍س‍ت‍وس‍ت‍رون‌ و ارزي‍اب‍ي‌ ت‍وان‍اي‍ي‌ روش‌ ه‍اي‌ م‍ت‍داول‌ CC IRMS_MS در ردي‍اب‍ي‌ ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ اي‍ج‍اد ش‍ده‌ 232ص‌ ش‍ي‍م‍ي‌ داروي‍ي‌ گ‍روه‌ ش‍ي‍م‍ي‌ داروي‍ي‌ Get XML Data View Profile 144 بار
50787 48780 ج‍داس‍ازي‌ آزادي‍راخ‍ت‍ي‍ن‌ از ب‍رگ‌ زي‍ت‍ون‌ ت‍ل‍خ‌ Mclia azadzrach L ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ ف‍ارم‍اك‍وگ‍ن‍وزي‌ Get XML Data View Profile 110 بار
50788 48781 ب‍ررس‍ي‌ طح‌ پ‍لاس‍م‍اي‍ي‌ وي‍ت‍ام‍ي‍ن‌ E درب‍ي‍م‍اران‌ ت‍الاس‍م‍ي‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍ي‍ون‍د م‍غ‍ز اس‍ت‍خ‍وان‌ ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ داروس‍ازي‌ ب‍ال‍ي‍ن‍ي‌ Get XML Data View Profile 124 بار
50789 48782 س‍ن‍ت‍ز و ك‍ن‍ت‍رل‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ ت‍رك‍ي‍ب‍ات‌ 1و4دي‌ ه‍ي‍دروپ‍ي‍ري‍دي‍ن‌ ن‍ش‍ان‍دار ش‍ده‌ ب‍اف‍ل‍وئ‍ور 18 ن‍ي‍ف‍دي‍پ‍ي‍ن‌ 154ص‌ داروس‍ازي‌ ه‍س‍ت‍ه‌اي‌ گ‍روه‌ داروس‍ازي‌ ه‍س‍ت‍ه‌اي‌ Get XML Data View Profile 145 بار
50790 48783 ب‍ررس‍ي‌ ك‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ cDNA م‍وك‍ور راس‍م‍وس‍وس‌ و ك‍ل‍ون‌ ك‍ردن‌ و ب‍ي‍ان‌ ژن‌ NADH cytochrom b5 reductase 120ص‌ ب‍ي‍وت‍ك‍ن‍ول‍وژي‌ داروي‍ي‌ گ‍روه‌ ب‍ي‍وت‍ك‍ن‍ول‍وژي‌ داروي‍ي‌ Get XML Data View Profile 120 بار
50791 48784 ت‍ه‍ي‍ه‌ ن‍ان‍و ذرات‌ ل‍ي‍پ‍ي‍دي‌ ن‍ي‍س‍ت‍ات‍ي‍ن‌ ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ ف‍ارم‍اس‍ي‍وت‍ي‍ك‍س‌ Get XML Data View Profile 122 بار
50792 48785 ت‍ه‍ي‍ه‌ و ارزي‍اب‍ي‌ ن‍ان‍وذرات‌ ح‍اوي‌ ك‍ات‍ي‍وزان‌ ب‍راي‌ دارو رس‍ان‍ي‌ پ‍ودر خ‍ش‍ك‌ اس‍ت‍ن‍ش‍اق‍ي‌ اي‍زون‍ي‍ازي‍د ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ ف‍ارم‍اس‍ي‍وت‍ي‍ك‍س‌ Get XML Data View Profile 127 بار
50793 48786 ك‍ارب‍رد ن‍ان‍وم‍ي‍س‍ل‌ ه‍اي‌ ك‍ات‍ي‍وزان‌ اس‍ي‍د اس‍ت‍ئ‍اري‍ك‌ ب‍راي‌ م‍ح‍ص‍ور س‍ازي‌ و دارورس‍ان‍ي‌ اس‍ت‍ن‍ش‍اق‍ي‌ آم‍ف‍وت‍ري‍س‍ي‍ن‌ ب‌ ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ ف‍ارم‍اس‍ي‍وت‍ي‍ك‍س‌ Get XML Data View Profile 116 بار
50794 48787 ارزي‍اب‍ي‌ اث‍ر ج‍ز س‍وم‌ ب‍رق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ اس‍ت‍ن‍ش‍اق‌ م‍ي‍ك‍رو ذرات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ي‌ ش‍ده‌ س‍ال‍م‍ت‍رون‌ گ‍زي‍ن‍وف‍وات‌ ب‍ا س‍ي‍ك‍ل‍و دك‍س‍ت‍ري‍ن‌ ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ ف‍ارم‍اس‍ي‍وت‍ي‍ك‍س‌ Get XML Data View Profile 106 بار
50795 48788 ف‍رم‍ولاس‍ي‍ن‌ و ارزي‍اب‍ي‌ اث‍ر ح‍ام‍ل‌ ه‍اي‌ چ‍رب‌ در ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ آئ‍روس‍ل‌ ش‍دن‌ م‍ي‍ك‍روذرات‌ س‍ال‍ب‍وت‍ام‍ول‌ س‍ول‍ف‍ات‌ از پ‍ودر ه‍اي‌ خ‍ش‍ك‌ اس‍ت‍ن‍ش‍اق‍ي‌ ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ ف‍ارم‍اس‍ي‍وت‍ي‍ك‍س‌ Get XML Data View Profile 137 بار
50796 48789 ت‍ه‍ي‍ه‌ وارزي‍اب‍ي‌ ن‍ان‍وم‍ي‍س‍ل‌ ك‍ات‍ي‍وزان‌ اس‍ي‍د اس‍ت‍ئ‍اري‍ك‌ ب‍راي‌ دارورس‍ان‍ي‌ اس‍ت‍ن‍ش‍اق‍ي‌ ب‍وزون‍اي‍د ب‍ه‌ ك‍م‍ك‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ن‍ب‍ولاي‍رز ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ ف‍ارم‍اس‍ي‍وت‍ي‍ك‍س‌ Get XML Data View Profile 99 بار
50797 48790 ت‍ه‍ي‍ه‌ ن‍ان‍و ذرات‌ ح‍اوي‌ ع‍ص‍اره‌ پ‍رده‌آم‍ن‍ي‍وت‍ي‍ك‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور دارورس‍ان‍ي‌ ب‍ه‌ ق‍رن‍ي‍ه‌ م‍ص‍ن‍وع‍ي‌ ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ ف‍ارم‍اس‍ي‍وت‍ي‍ك‍س‌ Get XML Data View Profile 127 بار
50798 48791 ت‍ه‍ي‍ه‌ ن‍ان‍و ذرات‌ ل‍ي‍پ‍ي‍دي‌ ج‍ام‍د ح‍اوي‌ ون‍ك‍وم‍اي‍س‍ي‍ن‌ ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ ف‍ارم‍اس‍ي‍وت‍ي‍ك‍س‌ Get XML Data View Profile 117 بار
50799 48792 ت‍ه‍ي‍ه‌ وارزي‍اب‍ي‌ س‍ي‍س‍ت‍م‌ دارورس‍ان‍ي‌ ب‍ص‍ورت‌ ام‍ول‍س‍ي‍ون‌ ج‍ه‍ت‌ ك‍اه‍ش‌ ع‍وارض‌ ج‍ان‍ب‍ي‌ ت‍رت‍ي‍ن‍وئ‍ي‍ن‌ و ب‍ررس‍ي‌ ج‍ذب‌ پ‍وس‍ت‍ي‌ آن‌ ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ ف‍ارم‍اس‍ي‍وت‍ي‍ك‍س‌ Get XML Data View Profile 92 بار
50800 48793 ب‍ررس‍ي‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ ه‍م‍زم‍ان‌ silybin ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ursodeoxycholic acid در م‍دل‌ ح‍ي‍وان‍ي‌ IBD ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ س‍م‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ داروش‍ن‍اس‍ي‌ Get XML Data View Profile 122 بار
صفحه 2032 از 2033     
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.55 seconds with 127 queries by YEKTAWEB 3862