«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده پایان‌نامه ::
برای مرتب سازی بر اساس گزینه دلخواه روی عنوان ستون ها کلیک کنید [ View All Data as XML ] Get XML for All Data
ردیف کد عنوان فارسی سال تحصیلی شماره بازیابی دانشگاه یا مركز رشته تحصیلی XML مشاهده
50801 48794 ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر روغ‍ن‌ س‍ي‍اه‌ دان‍ه‌ ب‍ر ب‍ه‍ب‍ود زخ‍م‍ه‍اي‌ پ‍وس‍ت‍ي‌ ن‍اش‍ي‌ از س‍وخ‍ت‍گ‍ي‌ در م‍وش‌ ص‍ح‍راي‍ي‌ ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ س‍م‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ دارو ش‍ن‍اس‍ي‌ Get XML Data View Profile 102 بار
50802 48795 ب‍ررس‍ي‌ اف‍زاي‍ش‌ اث‍رات‌ ض‍د ك‍ول‍ي‍ت‌ silymarin ت‍وس‍ط ن‍ان‍و ذرات‌ س‍ل‍ن‍ي‍وم‌ ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ س‍م‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ داروش‍ن‍اس‍ي‌ Get XML Data View Profile 89 بار
50803 48796 س‍ن‍ت‍ز و ب‍ررس‍ي‌ اث‍رات‌ آن‍ت‍ي‌ اك‍س‍ي‍دان‍ي‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ N آري‍ل‌ 1 و 2 و 4 ت‍ري‌ آزول‌ 3 ت‍ي‍ون‌ ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ ش‍ي‍م‍ي‌ داروي‍ي‌ Get XML Data View Profile 107 بار
50804 48797 س‍ن‍ت‍ز م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ج‍دي‍د ه‍گ‍زاه‍ي‍دروك‍ي‍ن‍ول‍ي‌ 4 آري‍ل‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ه‍ار ك‍ن‍ن‍ده‌ ه‍اي‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ داروي‍ي‌ چ‍ن‍د گ‍ان‍ه‌ ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ ش‍ي‍م‍ي‌ داروي‍ي‌ Get XML Data View Profile 96 بار
50805 48798 ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ ت‍طب‍ي‍ق‌ ن‍س‍خ‌ و ف‍ه‍رس‍ت‌ ن‍وي‍س‍ي‌ ك‍ت‍اب‌ ق‍راب‍ادي‍ن‌ اع‍ظم‌ ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ ف‍ارم‍اك‍وگ‍ن‍وزي‌ Get XML Data View Profile 99 بار
50806 48799 ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ ي‍ك‌ س‍ري‌ ت‍رك‍ي‍ب‍ات‌ س‍ن‍ت‍ت‍ي‍ك‌ م‍ه‍ار ك‍ن‍ن‍ده‌ ف‍س‍ف‍ودي‌ اس‍ت‍راز 4 ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ س‍م‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ داروش‍ن‍اس‍ي‌ Get XML Data View Profile 98 بار
50807 48800 ب‍ررس‍ي‌ ات‍ن‍وب‍وت‍ان‍ي‍ك‍ي‌ ف‍ي‍ت‍وش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ و آن‍ت‍ي‌ اك‍س‍ي‍دان‍ي‌ ن‍وع‍ي‌ اف‍ت‍ي‍م‍ون‌ ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ ف‍ارم‍اك‍وگ‍ن‍وزي‌ Get XML Data View Profile 97 بار
50808 48801 ب‍ررس‍ي‌ ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ ش‍روع‌ ت‍ج‍وي‍ز داروه‍اي‌ ك‍اه‍ش‌ ده‍ن‍ده‌ ب‍ار آه‍ن‌ و ك‍م‍پ‍ل‍ي‍ان‍س‌ ب‍ي‍م‍ار ب‍ه‌ آن‌ ب‍ه‌ ت‍اخ‍ي‍ر ب‍ل‍وغ‌ در اف‍راد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ت‍الاس‍م‍ي‌ م‍اژور ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ داروس‍ازي‌ ب‍ال‍ي‍ن‍ي‌ Get XML Data View Profile 103 بار
50809 48802 ارزي‍اب‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ث‍غ‍ي‍ي‍ر س‍طح‌ پ‍لاس‍م‍اي‍ي‌ RBP4 درب‍ي‍م‍اران‌ دري‍اف‍ت‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ داروي‌ الان‍زاپ‍ي‍ن‌ و ارت‍ب‍اط آن‌ ب‍ا م‍ي‍زان‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ب‍ه‌ ان‍س‍ول‍ي‍ن‌ ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ داروس‍ازي‌ ب‍ال‍ي‍ن‍ي‌ Get XML Data View Profile 97 بار
50810 48803 ب‍ررس‍ي‌ ن‍ان‍و ذرات‌ طلا و ب‍ررس‍ي‌ م‍ت‍اب‍ل‍وم‍ي‍ك‍س‍ي‌ اي‍ن‌ ت‍اث‍ي‍ر ت‍وس‍ط دس‍ت‍گ‍اه‌ NMR ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ ب‍ي‍وت‍ك‍ن‍ول‍وژي‌ داروئ‍ي‌ Get XML Data View Profile 87 بار
50811 48804 ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ ب‍ازن‍وي‍س‍ي‌ ف‍ه‍رس‍ت‌ گ‍ذاري‌ ن‍م‍اي‍ه‌ ن‍گ‍اري‌ وب‍ه‌ روزرس‍ان‍ي‌ ك‍ت‍اب‌ اس‍م‍اءالادوي‍ه‌ ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ ف‍ارم‍اك‍وگ‍ن‍وزي‌ Get XML Data View Profile 105 بار
50812 48805 ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ و ت‍ص‍ح‍ي‍ح‌ و ت‍ح‍ش‍ي‍ه‌ و ت‍وض‍ي‍ح‌ ك‍ت‍اب‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍ش‍اي‍ش‌ دي‍وس‍ت‍وري‍دوس‌ ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ ف‍ارم‍اك‍وگ‍ن‍وزي‌ Get XML Data View Profile 104 بار
50813 48806 ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ ت‍طاب‍ق‌ ب‍ازن‍وي‍س‍ي‌ ف‍ه‍رس‍ت‌ گ‍ذاري‌ ن‍م‍اي‍ه‌ ن‍گ‍اري‌ و ب‍ه‌ روز رس‍ان‍ي‌ ك‍ت‍اب‌ م‍ع‍رف‍ت‌ ال‍س‍م‍وم‌ ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ ف‍ارم‍اك‍وگ‍ن‍وزي‌ Get XML Data View Profile 110 بار
50814 48807 م‍ق‍اي‍س‍ه‌ داروي‌ زول‍پ‍ي‍دم‌ ب‍اك‍ل‍ون‍ازپ‍ام‌ ب‍ر روي‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ خ‍واب‌ ب‍ي‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ ه‍م‍ودي‍ال‍ي‍ز درب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ي‍ن‍ي‌ ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ داروس‍ازي‌ ب‍ال‍ي‍ن‍ي‌ Get XML Data View Profile 93 بار
50815 48808 ب‍ررس‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ ن‍گ‍ه‍داري‌ اس‍ان‍س‌ ل‍ي‍م‍وت‍رش‌ در ش‍ي‍ري‍ن‍ي‌ ج‍ات‌ خ‍ام‍ه‌اي‌ ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ ف‍ارم‍اك‍وگ‍ن‍وزي‌ Get XML Data View Profile 107 بار
50816 48809 ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ف‍رآوري‌ roarting ب‍ر م‍ي‍زان‌ اس‍ي‍د ه‍اي‌ چ‍رب‌ ك‍ن‍ج‍د ت‍وس‍ط GC و روش‌ ب‍دون‌ م‍ش‍ت‍ق‌ س‍ازي‌ ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ داروس‍ازي‌ گ‍روه‌ ك‍ن‍ت‍رل‌ دارو و غ‍ذا Get XML Data View Profile 110 بار
50817 48810 ت‍ه‍ي‍ه‌ و ن‍ش‍ان‌ دار س‍ازي‌ م‍ش‍ت‍ق‌ ج‍دي‍دي‌ از Bombesin ب‍ا 99mTc ج‍ه‍ت‌ ت‍ص‍وي‍ر ب‍رداري‌ از ت‍وم‍وره‍اي‌ ب‍ا رس‍پ‍ت‍ور م‍ث‍ب‍ت‌ GRP در پ‍زش‍ك‍ي‌ ه‍س‍ت‍ه‌اي‌ 97ص‌ داروس‍ازي‌ ه‍س‍ت‍ه‌اي‌ گ‍روه‌ داروس‍ازي‌ ه‍س‍ت‍ه‌اي‌ Get XML Data View Profile 111 بار
50818 48811 ب‍ررس‍ي‌ ف‍ي‍ت‍و ش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ گ‍ي‍اه‌ Alkanna frigida و اث‍ر ع‍ص‍اره‌ ت‍ام‌ آن‌ ب‍ر روي‌ ت‍ك‍ث‍ي‍ر س‍ل‍ول‍ه‍اي‌ ف‍ي‍ب‍روب‍لاس‍ت‌ 207ص‌ ف‍ارم‍اك‍وگ‍ن‍وزي‌ گ‍روه‌ ف‍ارم‍اك‍وگ‍ن‍وزي‌ Get XML Data View Profile 151 بار
صفحه 2033 از 2033    
...
2033
بعدی
آخرین
 
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.49 seconds with 99 queries by YEKTAWEB 3862